Klanttevredenheidsonderzoek

Een 8,1 voor de medewerkers!

42% van de KinderRijk ouders heeft de enquête ingevuld; waar we erg blij mee zijn. Vrijwel alle onderwerpen waarover wij jullie mening vroegen, beoordelen jullie positiever dan in 2013. Wat opvalt is dat jullie vooral blij zijn met de pedagogisch medewerkers en hen zeer belangrijk vinden. Zij krijgen van jullie een 8,1!

Prima prijs-kwaliteit verhouding

Jullie ervaren dat er meer activiteiten ondernomen worden, dat er veel buiten gespeeld wordt en er een grote betrokkenheid is bij de kinderen. Daarnaast vinden jullie het pedagogisch beleid van belang. Er is grote tevredenheid over de veel goede locaties, de zichtbaarheid hiervan in de wijk en de contacten met de leidinggevenden. Jullie waarderen de communicatie vanuit KinderRijk en de administratieve processen en ook de prijs-kwaliteit verhouding scoort goed!

Verbeterpunten

Natuurlijk zijn er bij alle locaties ook opmerkingen en vragen en dat willen we ook graag horen zodat we weten wat we kunnen verbeteren. Zo zijn er nog stappen te zetten op het gebied van ouderparticipatie. Jullie vinden soms onvoldoende zichtbaar waar de oudercommissies zich mee bezighouden en jullie willen graag gehoord worden en vragen ook in de ’10-minuten gesprekken’ wat meer ruimte voor jullie vragen.

Vervolg

De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken met het Management Team, de Raad van Toezicht, de ondernemingsraad, de centrale ouderraad en alle leidinggevenden. Verbeterpunten worden organisatiebreed opgepakt en uitgewerkt in verbeterplannen met concrete acties. Op de locaties worden de uitkomsten besproken met de oudercommissie en de medewerkers. Per vestiging bekijken we de individuele resultaten en inventariseren we op welke punten we verbeterplannen kunnen maken. Hierbij houden we rekening met lopende verbetertrajecten, waar al concrete acties in zijn ondernomen.