Chat with us, powered by LiveChat
AAAsZ2p1bWIAAAAeanVtZGMycGEAEQAQgAAAqgA4m3EDYzJwYQAAACxBanVtYgAAAEdqdW1kYzJtYQARABCAAACqADibcQN1cm46dXVpZDo5ZjBiMzRiZC0zNzM1LTRhNzUtYmU3YS02NTUyYWZkMWM3ZWUAAAABp2p1bWIAAAApanVtZGMyYXMAEQAQgAAAqgA4m3EDYzJwYS5hc3NlcnRpb25zAAAAAMpqdW1iAAAAJmp1bWRjYm9yABEAEIAAAKoAOJtxA2MycGEuYWN0aW9ucwAAAACcY2JvcqFnYWN0aW9uc4GjZmFjdGlvbmtjMnBhLmVkaXRlZG1zb2Z0d2FyZUFnZW50bUFkb2JlIEZpcmVmbHlxZGlnaXRhbFNvdXJjZVR5cGV4Rmh0dHA6Ly9jdi5pcHRjLm9yZy9uZXdzY29kZXMvZGlnaXRhbHNvdXJjZXR5cGUvdHJhaW5lZEFsZ29yaXRobWljTWVkaWEAAACsanVtYgAAAChqdW1kY2JvcgARABCAAACqADibcQNjMnBhLmhhc2guZGF0YQAAAAB8Y2JvcqVqZXhjbHVzaW9uc4GiZXN0YXJ0GMlmbGVuZ3RoGTs0ZG5hbWVuanVtYmYgbWFuaWZlc3RjYWxnZnNoYTI1NmRoYXNoWCDFbyNNviaElPFf/uCW9fuuDgpaFzFhS+G0I8lhRVmJ42NwYWRJAAAAAAAAAAAAAAACC2p1bWIAAAAkanVtZGMyY2wAEQAQgAAAqgA4m3EDYzJwYS5jbGFpbQAAAAHfY2JvcqhoZGM6dGl0bGVvR2VuZXJhdGVkIEltYWdlaWRjOmZvcm1hdG1pbWFnZS9zdmcreG1samluc3RhbmNlSUR4LHhtcDppaWQ6MzFjZDc4MDEtMjgzYy00MzU5LTk4ZDEtMjYyMjI5OTM5NDU2b2NsYWltX2dlbmVyYXRvcng2QWRvYmVfSWxsdXN0cmF0b3IvMjguMSBhZG9iZV9jMnBhLzAuNy42IGMycGEtcnMvMC4yNS4ydGNsYWltX2dlbmVyYXRvcl9pbmZvgb9kbmFtZXFBZG9iZSBJbGx1c3RyYXRvcmd2ZXJzaW9uZDI4LjH/aXNpZ25hdHVyZXgZc2VsZiNqdW1iZj1jMnBhLnNpZ25hdHVyZWphc3NlcnRpb25zgqJjdXJseCdzZWxmI2p1bWJmPWMycGEuYXNzZXJ0aW9ucy9jMnBhLmFjdGlvbnNkaGFzaFgg66xm4WqDn3xgnOk59f7WI0GCp10rxJISEEb0ImTQK8GiY3VybHgpc2VsZiNqdW1iZj1jMnBhLmFzc2VydGlvbnMvYzJwYS5oYXNoLmRhdGFkaGFzaFggN9JhuH6FzIQIyIxDfvxCeTE1SEAJ19oka/bah1nDsWJjYWxnZnNoYTI1NgAAKEBqdW1iAAAAKGp1bWRjMmNzABEAEIAAAKoAOJtxA2MycGEuc2lnbmF0dXJlAAAAKBBjYm9y0oREoQE4JKNmc2lnVHN0oWl0c3RUb2tlbnOBoWN2YWxZDjUwgg4xMAMCAQAwgg4oBgkqhkiG9w0BBwKggg4ZMIIOFQIBAzEPMA0GCWCGSAFlAwQCAQUAMIGCBgsqhkiG9w0BCRABBKBzBHEwbwIBAQYJYIZIAYb9bAcBMDEwDQYJYIZIAWUDBAIBBQAEIDg9rzmSV5CqnY8GuHj/bJg1VArnDwBxnlTlOlCWGIJOAhEA+giExsax9IS9Kik2QytybxgPMjAyMzEyMjExNDUxMzlaAggMu2GVGG7nAKCCC70wggUHMIIC76ADAgECAhAFHp6R1x6RCrvkPVzt0N3ZMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGMxCzAJBgNVBAYTAlVTMRcwFQYDVQQKEw5EaWdpQ2VydCwgSW5jLjE7MDkGA1UEAxMyRGlnaUNlcnQgVHJ1c3RlZCBHNCBSU0E0MDk2IFNIQTI1NiBUaW1lU3RhbXBpbmcgQ0EwHhcNMjMwOTA4MDAwMDAwWhcNMzQxMjA3MjM1OTU5WjBYMQswCQYDVQQGEwJVUzEXMBUGA1UEChMORGlnaUNlcnQsIEluYy4xMDAuBgNVBAMTJ0RpZ2lDZXJ0IEFkb2JlIEFBVEwgVGltZXN0YW1wIFJlc3BvbmRlcjBZMBMGByqGSM49AgEGCCqGSM49AwEHA0IABE0srlH5A/+15/MFl1asNh8Q8TubOsEVfu0qlJrF0smjtwL1IeHZ/AB7J59u1Trpho1BDN85lfTY30rNBsfT+myjggGLMIIBhzAOBgNVHQ8BAf8EBAMCB4AwDAYDVR0TAQH/BAIwADAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCDAgBgNVHSAEGTAXMAgGBmeBDAEEAjALBglghkgBhv1sBwEwHwYDVR0jBBgwFoAUuhbZbU2FL3MpdpovdYxqII+eyG8wHQYDVR0OBBYEFLA1qlbDIamLztO4vIsWJVed7zThMFoGA1UdHwRTMFEwT6BNoEuGSWh0dHA6Ly9jcmwzLmRpZ2ljZXJ0LmNvbS9EaWdpQ2VydFRydXN0ZWRHNFJTQTQwOTZTSEEyNTZUaW1lU3RhbXBpbmdDQS5jcmwwgZAGCCsGAQUFBwEBBIGDMIGAMCQGCCsGAQUFBzABhhhodHRwOi8vb2NzcC5kaWdpY2VydC5jb20wWAYIKwYBBQUHMAKGTGh0dHA6Ly9jYWNlcnRzLmRpZ2ljZXJ0LmNvbS9EaWdpQ2VydFRydXN0ZWRHNFJTQTQwOTZTSEEyNTZUaW1lU3RhbXBpbmdDQS5jcnQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAHgrjELHhBCEWJSCyRX7lsL0C9LJgbX1ryVYySNRxHkMR2LqC7PQZRJgDNR+kJop8P5v2Bzp/jMrzw4U4pY6rYv3I8HpFlJa4uBwUTIUgHWpi8Xxd1JEEX94POODi7HySekX60A055BozFb7GGVaxb0LreQTRXnkr6ggPNUPX9Gh+2ScOxlTdQQLgZbkdYvxo3Ap6cy9riZijRxOZqiOyWSxMUhgKxeKzwrFW6Xbe0awNhOUXZzIxc4ixpKzWSItpPJ30ZiBQn49U3ADYTnshbN9ZkTA1pHf/Nov2ZUvvddkZ8UYvwo9vBvLTDvnmABnRMBKaXYAs3ZCvw9CkDPOWTeUJMFRAtmUx52ohaA3nD8bCJ6UfpQ2pFfOdShwpb6GKv0g+BgcdIG2LHPJ0Ufmr+XmpgZgq/HIge0hjcCADpjDgq2z4B0L4xtAA1M8MrUx02hxb7104nFKqMuv5zJTQl3sgwqXUyP+9zHQP9y/Z5Fx/AQWrOXCW56dV7P4cFBJl8zHqinlhkOStZ1m22+9Hlq+eC0hJ2lkF1LuzRdJJb/51LXoPKRnopFDng6XpoD7eG6w4YpAx9+P00JuUoBsYSrdsuFiyWyQQGBAnjI69ggbSLcW+hJytuinaxawVlItJkS2eV5Z4XsxPg7f82uRkdtN0hTHeI93CN3OWeRebnK7MIIGrjCCBJagAwIBAgIQBzY3tyRUfNhHrP0oZipeWzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBiMQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3d3cuZGlnaWNlcnQuY29tMSEwHwYDVQQDExhEaWdpQ2VydCBUcnVzdGVkIFJvb3QgRzQwHhcNMjIwMzIzMDAwMDAwWhcNMzcwMzIyMjM1OTU5WjBjMQswCQYDVQQGEwJVUzEXMBUGA1UEChMORGlnaUNlcnQsIEluYy4xOzA5BgNVBAMTMkRpZ2lDZXJ0IFRydXN0ZWQgRzQgUlNBNDA5NiBTSEEyNTYgVGltZVN0YW1waW5nIENBMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAxoY1BkmzwT1ySVFVxyUDxPKRN6mXUaHW0oPRnkyibaCwzIP5WvYRoUQVQl+kiPNo+n3znIkLf50fng8zH1ATCyZzlm34V6gCff1DtITaEfFzsbPuK4CEiiIY3+vaPcQXf6sZKz5C3GeO6lE98NZW1OcoLevTsbV15x8GZY2UKdPZ7Gnf2ZCHRgB720RBidx8ald68Dd5n12sy+iEZLRS8nZH92GDGd1ftFQLIWhuNyG7QKxfst5Kfc71ORJn7w6lY2zkpsUdzTYNXNXmG6jBZHRAp8ByxbpOH7G1WE15/tePc5OsLDnipUjW8LAxE6lXKZYnLvWHpo9OdhVVJnCYJn+gGkcgQ+NDY4B7dW4nJZCYOjgRs/b2nuY7W+yB3iIU2YIqx5K/oN7jPqJz+ucfWmyU8lKVEStYdEAoq3NDzt9KoRxrOMUp88qqlnNCaJ+2RrOdOqPVA+C/8KI8ykLcGEh/FDTP0kyr75s9/g64ZCr6dSgkQe1CvwWcZklSUPRR8zZJTYsg0ixXNXkrqPNFYLwjjVj33GHek/45wPmyMKVM1+mYSlg+0wOI/rOP015LdhJRk8mMDDtbiiKowSYI+RQQEgN9XyO7ZONj4KbhPvbCdLI/Hgl27KtdRnXiYKNYCQEoAA6EVO7O6V3IXjASvUaetdN2udIOa5kM0jO0zbECAwEAAaOCAV0wggFZMBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8CAQAwHQYDVR0OBBYEFLoW2W1NhS9zKXaaL3WMaiCPnshvMB8GA1UdIwQYMBaAFOzX44LScV1kTN8uZz/nupiuHA9PMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBhjATBgNVHSUEDDAKBggrBgEFBQcDCDB3BggrBgEFBQcBAQRrMGkwJAYIKwYBBQUHMAGGGGh0dHA6Ly9vY3NwLmRpZ2ljZXJ0LmNvbTBBBggrBgEFBQcwAoY1aHR0cDovL2NhY2VydHMuZGlnaWNlcnQuY29tL0RpZ2lDZXJ0VHJ1c3RlZFJvb3RHNC5jcnQwQwYDVR0fBDwwOjA4oDagNIYyaHR0cDovL2NybDMuZGlnaWNlcnQuY29tL0RpZ2lDZXJ0VHJ1c3RlZFJvb3RHNC5jcmwwIAYDVR0gBBkwFzAIBgZngQwBBAIwCwYJYIZIAYb9bAcBMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQB9WY7Ak7ZvmKlEIgF+ZtbYIULhsBguEE0TzzBTzr8Y+8dQXeJLKftwig2qKWn8acHPHQfpPmDI2AvlXFvXbYf6hCAlNDFnzbYSlm/EUExiHQwIgqgWvalWzxVzjQEiJc6VaT9Hd/tydBTX/6tPiix6q4XNQ1/tYLaqT5Fmniye4Iqs5f2MvGQmh2ySvZ180HAKfO+ovHVPulr3qRCyXen/KFSJ8NWKcXZl2szwcqMj+sAngkSumScbqyQeJsG33irr9p6xeZmBo1aGqwpFyd/EjaDnmPv7pp1yr8THwcFqcdnGE4AJxLafzYeHJLtPo0m5d2aR8XKc6UsCUqc3fpNTrDsdCEkPlM05et3/JWOZJyw9P2un8WbDQc1PtkCbISFA0LcTJM3cHXg65J6t5TRxktcma+Q4c6umAU+9Pzt4rUyt+8SVe+0KXzM5h0F4ejjpnOHdI/0dKNPH+ejxmF/7K9h+8kaddSweJywm228Vex4Ziza4k9Tm8heZWcpw8De/mADfIBZPJ/tgZxahZrrdVcA6KYawmKAr7ZVBtzrVFZgxtGIJDwq9gdkT/r+k0fNX2bwE+oLeMt8EifAAzV3C+dAjfwAL5HYCJtnwZXZCpimHCUcr5n8apIUP/JiW9lVUKx+A+sDyDivl1vupL0QVSucTDh3bNzgaoSv27dZ8/DGCAbcwggGzAgEBMHcwYzELMAkGA1UEBhMCVVMxFzAVBgNVBAoTDkRpZ2lDZXJ0LCBJbmMuMTswOQYDVQQDEzJEaWdpQ2VydCBUcnVzdGVkIEc0IFJTQTQwOTYgU0hBMjU2IFRpbWVTdGFtcGluZyBDQQIQBR6ekdcekQq75D1c7dDd2TANBglghkgBZQMEAgEFAKCB0TAaBgkqhkiG9w0BCQMxDQYLKoZIhvcNAQkQAQQwHAYJKoZIhvcNAQkFMQ8XDTIzMTIyMTE0NTEzOVowKwYLKoZIhvcNAQkQAgwxHDAaMBgwFgQU2Rq5M/4XremCHqYT9aQ6cU4+fn0wLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIISqQefVlDUp3hb8EqRt+vXkr5kTpBtXAkWPc7U3rYGYMDcGCyqGSIb3DQEJEAIvMSgwJjAkMCIEIILa8ZSVezaEAkWP1ScAaf5ixxRW+p4Lhqv4J+hTICfZMAoGCCqGSM49BAMCBEYwRAIgb08dujV/NNirASKQVTHjXuGSYaN23u+UCNuLzqJOPmkCIFpDmnLBeEHlxvr4w5RXHTD+V5NYZkr3EF3WG77WmLCmZ3g1Y2hhaW6CWQYzMIIGLzCCBBegAwIBAgIQG1sLO9qw5F3y8w2eVNHa0jANBgkqhkiG9w0BAQsFADB1MQswCQYDVQQGEwJVUzEjMCEGA1UEChMaQWRvYmUgU3lzdGVtcyBJbmNvcnBvcmF0ZWQxHTAbBgNVBAsTFEFkb2JlIFRydXN0IFNlcnZpY2VzMSIwIAYDVQQDExlBZG9iZSBQcm9kdWN0IFNlcnZpY2VzIEczMB4XDTIzMDIwMTAwMDAwMFoXDTI0MDIwMTIzNTk1OVowgaExETAPBgNVBAMMCGNhaS1wcm9kMRwwGgYDVQQLDBNDb250ZW50IENyZWRlbnRpYWxzMRMwEQYDVQQKDApBZG9iZSBJbmMuMREwDwYDVQQHDAhTYW4gSm9zZTETMBEGA1UECAwKQ2FsaWZvcm5pYTELMAkGA1UEBhMCVVMxJDAiBgkqhkiG9w0BCQEWFWdycC1jYWktb3BzQGFkb2JlLmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAO/TAKd9hj2WQcOzKStMbsViWdgcFzK5qW4Pm71QuPO/4WxNY4uDw2GvP1FPEj0R4Fu7dabt/i+o+xBh/GQSnTAhroNWYQ5mFsB5F9uHJtZD8Pha+9yTiYRlH5BmZOkifsdfrWBu0wUeUlTGRgFy0igC31MEAVvP13kiDZYbRuwff1vr/xRJecgiTgUHp20FFPXF4TBIO3A53VgGldc0EmZFYdc0llnzmh/a0FN6yD+Qy9Os4knFgNn3tTjXrBy9tWiaV56z41dRjf9kHjEf42xmKWzubVsva/aFKceIuipl5QqSVsdSZPhmmOtkJ224ixabmPY89cqvscpS4JtlJcECAwEABaOCAYwwggGIMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMB4GA1UdJQQXMBUGCSqGSIb3LwEBDAYIKwYBBQUHAwQwgY4GA1UdIASBhjCBgzCBgAYJKoZIhvcvAQIDMHMwcQYIKwYBBQUHAgIwZQxjWW91IGFyZSBub3QgcGVybWl0dGVkIHRvIHVzZSB0aGlzIExpY2Vuc2UgQ2VydGlmaWNhdGUgZXhjZXB0IGFzIHBlcm1pdHRlZCBieSB0aGUgbGljZW5zZSBhZ3JlZW1lbnQuMF0GA1UdHwRWMFQwUqBQoE6GTGh0dHA6Ly9wa2ktY3JsLnN5bWF1dGguY29tL2NhXzdhNWMzYTBjNzMxMTc0MDZhZGQxOTMxMmJjMWJjMjNmL0xhdGVzdENSTC5jcmwwNwYIKwYBBQUHAQEEKzApMCcGCCsGAQUFBzABhhtodHRwOi8vcGtpLW9jc3Auc3ltYXV0aC5jb20wHwYDVR0jBBgwFoAUVyl6Mk3M/uQ1TsAfJHPOc1Or32owDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAFeOUZrfIAr8aKOfqf8k1T0VmbvYw/q9zlzOtZ73LRP4RrC5G+GkPkR2LVOdeSul7ywySBKNMZ1tj7IaGrzOUJZB5c3X9pajcv1evW43Fj+hWkufS5ZZ+d8nvJH2AqX/Kgx+GPJ1Pi3V9ceL8yF+GtZJVEepfZTfVQUbP97b3w/aS/6+qHOkhSjVuP6OJu2g8swxBwI5O0qIk5OHijdVJmnBAMRELOj3U2QX4udmPBiXp8TlRIiSD+gKiiZfFI+mjDJsOtxEn2KVu0lwRHjz8saDDO/9zs5h2uifg+cRebUWQ5pWP5BF/s7CI1OLOieEjMtHlV+nRAc5a/9s/O8KM9B35evRDjTfZaVLFDCiy01MA+2hUBTg4LBUfcRyHfx6YnTT/p+QMJ2vsw3z/ifYtI2sxS9oERl2YuoMIGc7TZ1sWuamDelNzQWpFDgYv/zymNE1IzLm1T1KhCdIIZioiyN8vwDOA8QaJddGAAFhzW5d5x/j95rJvcrYw+zuGdZNtQqkcckjDGl03e9MZ1k1anP07F+6jd4QtCWRO8AIeCqRpeL8UBqcd7k8KGfp+vX/hw0XyCgPRu48CmBLfPPCqNGHGsfwhLA98mfwmrO6sxosMyedzXy0fNSIy1fveN/qheHu+gLFf9PgPecU+XFTeibZylwtDVZ3jTbrHXyuVIZHWQalMIIGoTCCBImgAwIBAgIQDKi2VHuJ5tIGiXXNi5uJ4jANBgkqhkiG9w0BAQsFADBsMQswCQYDVQQGEwJVUzEjMCEGA1UEChMaQWRvYmUgU3lzdGVtcyBJbmNvcnBvcmF0ZWQxHTAbBgNVBAsTFEFkb2JlIFRydXN0IFNlcnZpY2VzMRkwFwYDVQQDExBBZG9iZSBSb290IENBIEcyMB4XDTE2MTEyOTAwMDAwMFoXDTQxMTEyODIzNTk1OVowdTELMAkGA1UEBhMCVVMxIzAhBgNVBAoTGkFkb2JlIFN5c3RlbXMgSW5jb3Jwb3JhdGVkMR0wGwYDVQQLExRBZG9iZSBUcnVzdCBTZXJ2aWNlczEiMCAGA1UEAxMZQWRvYmUgUHJvZHVjdCBTZXJ2aWNlcyBHMzCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBALcfLr29CbNcSGz+DIOubAHqUXglpIA+iaexsohk2vaJdoH5+R3zlfx4mI2Yjs/k7hxVPg1zWnfOsRKoFXhlTJbyBxnvxB3CgcbxA13ZU1wecyBJH5dP0hp+yer01/DDcm30oveXkA1DmfX4wmqvjwRY0uWX3jZs4v8kfjLANIyiqFmq0kQhRRQaVBUFnwIC8lzssTp10DkLnY8TY+lrtF9CAdd/iB9dVnCnFhFlzOI+I4eoS8tvQndxKFRt6MXFXpzBfxDIA9rV48eDVG0zQdf4PfjEejcOTIaeZP4N2rTRMQMYbboAvk90g0oUhCX7NqrookVB7V90YTnCtbNTiYE+bNrPcRsuf7sVaXACGitiogyV1t8cTfJ1z5pNTUlbv5sbX2qa+E70iW4a1O1AN6oUGPZ+Dp9rGx9V9U8Puy03pPCggOWQ4IThET4iKfybfPd6qL9WxOayZGoHFYNFqo4fPTYQmgQPFckbd6L5RsginTVdlC925+b3RbE5O6qpqfZmpM9f0rlV2MSH+i+vvEVzmrV1mj5JrnLixNUzznj+0tTeSU6BQrPNJdg9hLcaEFxgkePCv3E1Eec1f30PoXSDs6KNJxZ++2PGHXdpO/8fQRO/KZqHjJ8OlV2H1wrlhII+qe46Wy6MUDKFjAlc5YO9llTYSRZUsOGg/H3Ons3hAgMBAAGjggE0MIIBMDASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMDUGA1UdHwQuMCwwKqAooCaGJGh0dHA6Ly9jcmwuYWRvYmUuY29tL2Fkb2Jlcm9vdGcyLmNybDAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwFAYDVR0lBA0wCwYJKoZIhvcvAQEHMFcGA1UdIARQME4wTAYJKoZIhvcvAQIDMD8wPQYIKwYBBQUHAgEWMWh0dHBzOi8vd3d3LmFkb2JlLmNvbS9taXNjL3BraS9wcm9kX3N2Y2VfY3BzLmh0bWwwJAYDVR0RBB0wG6QZMBcxFTATBgNVBAMTDFNZTUMtNDA5Ni0zMzAdBgNVHQ4EFgQUVyl6Mk3M/uQ1TsAfJHPOc1Or32owHwYDVR0jBBgwFoAUphzhbVQkTKiPSHK/bqmM1eTsMdQwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAHHO5QeMptwt3MjgO2VeAJKBleuVICSvn2k4Xcl88bjapU0AZTslwRhcnr5Zt9wbBjtZgyX6M7si8k9vuyFcVhb1ucmDFfuUtTXgoTFyGZws1jV57oiEEnZjw/NkxFQpJ3kKRRE+DQ8EsaPP8pH8Oh8fH4bis9MI4Y5FjF5it3TWVyLmFXG8pxy8iTswPr1lN7B9k9Iz7RaexTd/RmZ3uGBtGlTJZx4bR4cWl1Qor9kVaEeMNULbyh0Kc3zzm0edwpe+Ii0rRlRSj8Ai2EUqWEReyer1Uv18VuC87zdm+lRCjnLyZjdy4acRUZd2GM1vncJ8LW7h1uliZZo332y5tTMSxRpRveWgs99V/MM6mDbL2/fuQF3L/C5evbS15jtTrbGP98CCzVBKeFS2UxN8Kpt5/ITJwpWYoismQkuy+BNJgpW8fgUUjB93laOo4L3uNf3ytxUDOEAjSJKRrOxY4y8vqbQvicslqnH7zkaxVfxjoAeYQ/huYISXCKXooA/5R7AkWLDmubBXakRIcCFi5klrTcHy2XSd3ZAnO8kaZt4GpeqkX05GKcUzccSsrym5GiQ6MUfb7Vqwt4ja0HfVb8Qt017bs6B26rpnqoHAKnn1hfburJ0OEPRZF83riQKzbkrzyIYAY1bYIB9MNL5v5ZgkGIgv2NdhngsX4GJS9927Y3BhZFkLvgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPZZAQCTDdzZ+CMK2UEiqyVUgDoqwNou4H3iTIa68fVjh8TemVOEuiLhUTnR0+sn//jxlfztSp/cHwUYiAslj8i6SieNK9xJoxO6ltTsUl2S6cWbRIVJ9hMvkDSActGrZGsdltIgf2zj448WtCBT7VqjoCkpIAbKNFdB27AF+7vHtxU5kaTJvvN52lNqP8UWOXsV2P2fs3mB/S8Hn3RTps10HKyESP5JVFZrMwBbTFHg/ZpYunVnKdIxn+jBxxhvKI00hJGzPMvn3gymlFPxvJCwy+LH+ozsIuHWBBMsJf8cv+mvquNlEWBv/ybiO2wRCjb0IKfimEKDQvNK5SAidKLACaUf
Waar ben je naar op zoek?
Home > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag voor ons? Hieronder vind je een overzicht van de veel gestelde vragen die bij ons binnenkomen. Staat jouw vraag er niet bij of wil je meer weten? Neem dan contact op met de afdeling Kindplanning via 020 – 426 08 66. We helpen je graag verder.

Alles wat je wil weten

Aanmelden, plaatsing en wijziging
Praktische zaken
Peuteropvang – subsidies en VE
Financiën
Ouderapp
Is er een minimale afname van plaatsingsdagen?

We plaatsen kinderen op het kinderdagverblijf en de peuteropvang voor minimaal 2 dagen per week.

Voor de buitenschoolse opvang is de minimale afname 1 dag. Wil je meer weten over het plaatsingsbeleid? Voor de werkwijze rondom plaatsing bij een van de locaties van KinderRijk, is de leeswijzer plaatsingsbeleid opgesteld.

Ik wil mijn kind aanmelden bij KinderRijk. Hoe doe ik dat?

Je kunt je kind aanmelden via het inschrijfformulier op onze website. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met de afdeling Kindplanning via 020 – 426 08 66. Zij bespreken graag welke mogelijkheden er zijn op basis van jouw wensen en behoeften.

Ik wil graag een rondleiding aanvragen op een van jullie locaties, is dat mogelijk?

Je bent van harte welkom voor een persoonlijke rondleiding. Onze locatiemanagers vertellen je dan graag meer over onze pedagogische visie en laten meteen zien waar je kind zich spelenderwijs zal ontwikkelen. Wil je liever een virtuele tour? Dat kan ook. Neem daarvoor een kijkje op de pagina van je favoriete locatie.

Hoe weet ik wanneer er een opvangplaats beschikbaar is op de opvang?

Na aanmelding staat je kind bij ons op de wachtlijst. Zodra er plaatsingsmogelijkheden zijn, nemen wij telefonisch of per mail contact op. Hoe lang de wachttijd is, is afhankelijk van de locatie waar je opvang wenst en op welke dagen je opvang zoekt. Hoe flexibeler jij bent in de gewenste opvangdagen en locatie hoe sneller we een opvangplaats kunnen aanbieden. Mocht je tussentijds informatie willen over de mogelijkheden, neem dan contact op met de afdeling Kindplanning via 020 – 426 08 66.

Ik wil mijn bestaande inschrijving wijzigen. Hoe doe ik dat?

Je kunt de wijziging voor een bestaande inschrijving/aanmelding doorgeven aan onze afdeling Kindplanning via kindplanning@kinderrijk.nl of op 020 – 426 08 66.

Ik wil mijn huidige plaatsingsdagen (opvangdagen) wijzigen. Hoe doe ik dat?

De ouder die het contract heeft ondertekend, kan de gewenste wijziging doorgeven aan de afdeling Kindplanning via kindplanning@kinderrijk.nl of op 020 – 426 08 66. Afhankelijk van de beschikbaarheid bieden we je een plaats aan op de gewenste dagen of we plaatsen je kind hiervoor op de interne wachtlijst.

Ik wil het aantal plaatsingsdagen (opvangdagen) verminderen. Hoe doe ik dat?

Het verminderen van het aantal opvangdagen moet je altijd schriftelijk doen. Dit kan per e-mail naar kindplanning@kinderrijk.nl. KinderRijk hanteert voor vermindering van opvangdagen een opzegtermijn van één maand. Je kunt dit op elke willekeurige dag van de maand doorgeven. Leidend is de dag waarop wij je e-mail ontvangen.

Wanneer stopt de plaatsingsovereenkomst van mijn kind?

De plaatsingsovereenkomst van het kinderdagverblijf en de peuteropvang stopt automatisch op de vierde verjaardag van je kind. De overeenkomst van de buitenschoolse opvang eindigt automatisch op 13-jarige leeftijd.

Mocht je een andere einddatum willen, dan is dat natuurlijk mogelijk. Hiervoor kun je een e-mail sturen naar kindplanning@kinderrijk.nl. Houd hierbij wel rekening met een maand opzegtermijn.

Een eventuele verlenging van de plaatsingsovereenkomst kan op aanvraag; deze verlenging moet je minimaal zes maanden voor de einddatum aanvragen. De mogelijkheden voor verlenging worden besproken met de locatiemanager en zijn onder andere afhankelijk van de beschikbare plaatsen. 

Mijn kind heeft een plaats op het kinderdagverblijf of de peuteropvang van KinderRijk. Krijgt het nu ook automatisch een plaats op de buitenschoolse opvang?

Als je kind een plek heeft op het kinderdagverblijf of de peuteropvang van KinderRijk en de 2-jarige leeftijd heeft bereikt, sturen wij je een email dat je je kind kunt aanmelden voor de buitenschoolse opvang. Indien je kind is aangemeld heb je een hoge prioriteit. We doen ons uiterste best je een opvangplaats op de buitenschoolse opvang aan te bieden. Deze prioriteit geldt mits je je kind minimaal een half jaar voor de vierde verjaardag aanmeldt.

Ik wil mijn overeenkomst met KinderRijk opzeggen. Hoe doe ik dat?

Het beëindigen van de gehele opvangplaats moet je altijd schriftelijk doen. Dit kan per e-mail naar kindplanning@kinderrijk.nl of via dit formulier. Let op: het is hierbij van belang dat de ouder die het contract in eerste instantie heeft ondertekend, ook de ouder is die de opzeggingsmail verstuurt. KinderRijk hanteert voor opzegging een opzegtermijn van één maand. Je kunt dit op elke willekeurige dag van de maand doorgeven. Leidend voor de einddatum is de dag waarop wij je e-mail ontvangen. Dus als je je plaatsingsovereenkomst bijvoorbeeld op 13 maart opzegt, is 12 april de einddatum van de overeenkomst. Je kunt natuurlijk ook een latere einddatum met ons afspreken.

Hoe gaat het wennen in zijn werk?

De wenperiode start op de eerste plaatsingsdag die we contractueel hebben vastgelegd. Tijdens de wenperiode nemen wij de tijd om je kind én jou te leren kennen en te laten wennen aan de nieuwe situatie. Wennen is maatwerk, passend bij de ontwikkelingsfase van kinderen en bij de specifieke behoeftes en gewoontes van kinderen en ouders. Lees meer over het wennen bij KinderRijk.

Kan ik doorgaan met borstvoeding als mijn kind op de opvang zit?

Ja, het is zeker mogelijk om afgekolfde melk mee te geven of om zelf op de opvang borstvoeding te geven. Je kunt hierover afspraken maken met de locatiemanager en pedagogisch medewerkers op de locatie.

Welke contactmomenten zijn er tussen ouders en KinderRijk?

Als contacten met ouders goed verlopen, vergroot dit de kwaliteit van de kinderopvang. Elke locatie heeft zijn eigen identiteit, die tot uiting komt in de aankleding, sfeer, uitstraling en de activiteiten op de locatie. Zo ook in de oudercontacten, waarbij er informele en formele contactmomenten zijn.

Informele oudercontacten

Het meest voorkomende informele oudercontact is het dagelijkse breng- en haalmoment. Daarnaast kun je ook denken aan feestelijke bijeenkomsten en aan de Ouderapp, waar informatie voor ouders en de belevenissen van de kinderen van die dag terug te vinden zijn.

Formele oudercontacten: oudergesprekken

Met behulp van een digitaal kindvolgsysteem bekijken onze medewerkers hoe het met je kind gaat en hoe het zich ontwikkelt tijdens de opvang. Jaarlijks voeren wij met alle ouders die hier behoefte aan hebben een tien-minutengesprek waarin we de bevindingen van deze observaties graag bespreken. We kijken dan ook of jouw indruk van het welbevinden van je kind overeenkomt met die van ons. Als dat niet zo is, of als jij of de pedagogisch medewerkers van mening zijn dat dit verbeterd kan worden, bespreken we wat we hieraan kunnen doen.

Voortgangs- en eindgesprek

Naast dit jaarlijkse oudergesprek kan op aanvraag van de ouder en/of de medewerker op elk tijdstip een oudergesprek plaatsvinden. Ook bieden we aan het einde van de opvang nog een eindgesprek aan.

Ouderavonden

Ouderavonden zijn bedoeld voor alle ouders die gebruikmaken van kinderopvang bij KinderRijk. Soms wordt dit voor de hele locatie georganiseerd, soms KinderRijk-breed.

Het kan gaan om een:

  • Algemeen informatieve bijeenkomst waarop we bijvoorbeeld informatie geven over ontwikkelingen binnen de locatie of organisatie, of waarop we een onderwerp behandelen dat sterk de belangstelling van ouders heeft.
  • Themabijeenkomst, waarbij we een actueel thema bespreken.
  • Informele oudernetwerk-bijeenkomst, waarbij je de gelegenheid hebt met andere ouders kennis te maken, soms gecombineerd met (de voorbereiding van) een feest.
Mijn kind is ziek. Mag mijn kind naar de opvang?

Zieke kinderen zijn thuis altijd het beste af. Op de locatie kan een ziek kind niet de aandacht krijgen die het nodig heeft zonder dat dit ten koste gaat van de groep. In geval van een besmettelijke ziekte willen de medewerkers bovendien voorkomen dat andere kinderen ook ziek worden.

Het beleid van KinderRijk is daarom dat als een kind ziek is, het niet naar de opvang mag. Kan een kind vanwege ziekte niet naar het kinderdagverblijf of de peuteropvang, dan horen we dit het liefst voor 09.30 uur. Voor de buitenschoolse opvang verzoeken we je dit zo snel mogelijk en in ieder geval op de dag zelf voor 11.00 uur aan de locatie door te geven. Doorgeven dat je kind ziek is doe je eenvoudig zelf via de KinderRijk-ouderapp.

Heeft je kind een door de arts vastgestelde infectieziekte? Dan verzoeken we je om de locatiemanager op de hoogte te brengen. KinderRijk is verplicht bepaalde infectieziekten te melden bij de GGD.

Mijn kind wordt ziek op de opvang. Kan mijn kind blijven?

Als je kind overdag ziek wordt op de groep, brengen we je op de hoogte. Zolang wij denken de verantwoording aan te kunnen, kan je kind, in overleg met jou, die dag bij de opvang blijven. In sommige gevallen verzoeken we je echter wél om je kind op te halen, bijvoorbeeld als het oplopende koorts heeft of zich ongelukkig voelt in de groep.

Mijn kind heeft medicijnen nodig. Wordt dit door de opvang toegediend?

Kinderen krijgen soms geneesmiddelen of andere middelen (bijvoorbeeld zelfzorgmiddelen) voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook als zij op de opvang zijn. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld pufjes bij astma, antibiotica, of zetpillen. Als je wilt dat wij deze middelen toedienen, doen we dat graag, maar pas nadat je hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

Mijn kind heeft medische zorg nodig. Is dit mogelijk op de opvang?

Soms doen ouders een beroep op ons om handelingen te verrichten die vallen onder medisch handelen. Daarbij kun je denken aan het geven van sondevoeding, het toedienen van een injectie of het meten van de bloedsuikerspiegel door middel van een vingerprikje. In het algemeen voert de thuiszorg of de ouder zelf deze handelingen uit tijdens de opvang. In zeer uitzonderlijke situaties, vooral als er sprake is van een situatie die al langer bestaat, kan het gebeuren dat wij worden gevraagd dit te doen. Dit bespreek je met de betreffende locatiemanager. De locatiemanager beslist of de handelingen door de medewerkers kunnen worden verricht en de ouder moet hier ook schriftelijke toestemming voor geven.

Kan ik mijn kind (incidenteel) door opa of oma laten ophalen?

Het is zeker ook mogelijk om je kind (incidenteel) door een opa, oma of iemand anders op te laten halen. Het is wel noodzakelijk dit van tevoren (bij voorkeur via onze ouderapp) door te geven aan de pedagogisch medewerker(s). Wij geven je kind niet mee als niet bij ons bekend is dat je kind door iemand anders wordt opgehaald.

Kan ik mijn overeenkomst ontbinden?

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst, zonder opgave van redenen, de digitaal afgesloten overeenkomst te ontbinden.

Wanneer je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht kun je dit aan ons kenbaar maken door een e-mail te sturen naar kindplanning@kinderrijk.nl of gebruik te maken van het herroepingsformulier.

Na ontbinding van de overeenkomst ontvang je een bevestiging per email.

Is de opvang gedurende het hele jaar geopend?

De kinderdagopvang en buitenschoolse opvang zijn, op de officiële feestdagen na, het gehele jaar geopend. Gedurende de vakantieweken en schoolsluitingsdagen is de buitenschoolse opvang de gehele dag geopend. De peuteropvang is (met uitzondering van locatie Zuidas) alleen tijdens de schoolweken geopend.

De collectieve sluitingsdagen van de opvang zijn:

Nieuwjaarsdag
Tweede Paasdag
Koningsdag
Hemelvaartsdag
Tweede Pinksterdag
Eerste Kerstdag
Tweede Kerstdag
Jaarlijkse studiedag KinderRijk
Wanneer kom ik in aanmerking voor gemeentelijke subsidie?

Je komt in aanmerking voor gemeentelijke subsidie als je kind minimaal 2,5 jaar oud is en je niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Dat kan bijvoorbeeld zijn, omdat een of beide ouders niet werkzaam is en/of studeert. In Amsterdam geldt een minimumleeftijd van 2 jaar. Lees hier meer over subsidies peuteropvang.

Wat zijn de kosten voor een gemeentelijke subsidieplaats?

De kosten voor een subsidieplaats zijn afhankelijk van je inkomen. Wil je een berekening hiervoor, neem dan contact op met afdeling Kindplanning op 020 – 426 08 66.

Ik heb een VVE-indicatie en recht op kinderopvangtoeslag. Hoe zit het met de kosten?

Je vraagt over een deel van de opvanguren kinderopvangtoeslag aan, de overige uren worden gesubsidieerd door de gemeente. Neem voor een volledige berekening contact op met onze afdeling Kindplanning: kindplanning@kinderrijk.nl.

Ik heb een VVE-indicatie. Wat zijn de mogelijkheden?

Met een VVE-indicatie komt je kind vanaf 2,5 jaar (2 jaar in Amsterdam) in aanmerking voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), een programma dat kinderen extra’s biedt op taalgebied en een goede voorbereiding is op het basisonderwijs. KinderRijk biedt op vier locaties (VE-locaties) peuteropvang voor kinderen met een VVE-indicatie. Als je een VVE-indicatie hebt, ontvang je prioriteit op een plaatsing zodra KinderRijk het formulier van je heeft ontvangen. Dit kun je mailen naar kindplanning@kinderrijk.nl. Voor plaatsingsmogelijkheden kun je contact opnemen met afdeling Kindplanning op 020 – 426 08 66.

Wat zijn de tarieven voor kinderopvang?

De maandelijkse kosten voor de opvang zijn afhankelijk van het aantal dagen dat je kinderopvang afneemt. De tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Heb je recht op kinderopvangtoeslag dan is je eigen bijdrage afhankelijk van je inkomen. Via onze rekentool kun je jouw maandelijkse eigen bijdrage berekenen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

Een tweeoudergezin waarvan beide ouders werken of studeren, heeft recht op kinderopvangtoeslag. Dit geldt ook voor een eenoudergezin waarbij de ouder werkt of studeert. Op de website van de Belastingdienst vind je veel informatie over het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Via deze website kun je de toeslag aanvragen. Het telefoonnummer van de Belastingdienst is 0800 – 0543.

Kan ik de kinderopvangtoeslag aan KinderRijk laten uitbetalen?

Het is niet mogelijk om de kinderopvangtoeslag aan KinderRijk te laten uitbetalen.
De kinderopvangtoeslag wordt maandelijks rond de 20e uitbetaald aan ouders. KinderRijk incasseert vervolgens het volledige maandbedrag.

Wanneer kan ik de jaaropgave verwachten?

Eind januari stuurt KinderRijk de jaaropgave kinderopvang van het voorgaande jaar. Wij adviseren je de jaaropgave goed te bewaren, deze verstrekken we éénmalig. Je kunt de jaaropgave ook inzien in de ouderapp, nadat je bent ingelogd.

Wanneer ontvang ik de factuur?

De factuur ontvang je maandelijks rond de 13e. Het factuurbedrag zal maandelijks rond de 27e van je rekening worden afgeschreven door middel van automatische incasso.

Wat is het rekeningnummer van KinderRijk?

Het rekeningnummer van KinderRijk is NL 05 RABO 0382 3655 26.

Wat kan ik met de ouderapp?

Via de app ontvang je foto’s en berichten over de belevenissen van je kind, nieuwsbrieven en praktische informatie van de locatie en KinderRijk algemeen. Ook kun je de afwezigheid van je kind doorgeven of een bericht naar de medewerkers op de groep sturen. En zit je kind op de buitenschoolse opvang? Dan bekijk je in de app heel makkelijk het (vakantie)activiteitenprogramma.

Ik ondervind problemen met de ouderapp. Wat kan ik hieraan doen?

We adviseren je om eerst opnieuw uit– en in te loggen. Is het probleem daarmee nog niet verholpen? Dan raden we je aan de app OuderApp van Konnect te verwijderen en opnieuw te installeren. Het kan zijn dat je nog werkt met een oudere versie van de app. Ook kan het helpen om het besturingssysteem van het apparaat, waar de app op draait, te updaten. Om de app te gebruiken, heb je een device nodig met iOS 13 of Android 5.1. Mocht dit niet helpen dan kun je altijd contact opnemen afdeling kindplanning: 020 – 426 08 66.

Hoe kan ik notificaties en push-berichten beheren?

Welke notificaties je exact ontvangt, is per onderdeel instelbaar. Om de notificaties te wijzigen ga je in de app naar het kopje ‘Account’ en vervolgens kies je voor ‘Notificaties’. Hier kun je per onderdeel aangeven of je een push- en/ of e-mailnotificatie wil ontvangen of geen notificatie.

Hoe ontvang ik een inlogaccount?

Zo’n zes weken voor de start van de opvang van je kind, ontvang je automatisch een e-mail (afzender is noreply@ouderportaal.nl) met daarin je gebruikersnaam (e-mailadres) en een activatielink voor het instellen van je wachtwoord. De activatielink is zeven dagen geldig, dus activeer het account niet te laat. Mocht de link niet meer geldig zijn, dan kun je klikken op ‘Wachtwoord vergeten’, je ontvangt dan een nieuwe link waarmee het account geactiveerd kan worden.

Ik heb geen e-mail met activatielink ontvangen. Wat nu?

Als je geen e-mail met activatielink hebt ontvangen, kun je het beste eerst je spam-box controleren. Indien je de e-mail hier aantreft, voeg dan de afzender toe aan ‘veilige afzenders’. Op die manier mis je belangrijke informatie in de toekomst niet. Indien de e-mail ook niet in je spam-box staat, dan is je e-mailadres wellicht niet goed geregistreerd in ons klantensysteem. Neem in dat geval contact op met de afdeling Kindplanning, via kindplanning@kinderrijk.nl of 020- 426 08 66.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Hoe vraag ik een nieuw wachtwoord aan?

Ben je je wachtwoord vergeten? Via de knop ‘wachtwoord vergeten’ op de app of in het ouderportaal kun je een nieuwe aanvragen.

Ik kan niet inloggen, waar kan dit aan liggen?

Doorloop de volgende stappen:

1. Ben je het wachtwoord vergeten? Ga naar kinderrijk.ouderportaal.nl. Klik hier op ‘wachtwoord vergeten?’ en vul de gevraagde gegevens in. Het systeem stuurt dan automatisch een e-mail met instructies naar het in ons systeem bekende e-mailadres dat gekoppeld is aan de betreffende gebruikersnaam.

2. Gebruik je een oude browser? Het portaal werkt het beste via Chrome of Firefox.

3. Er mogen geen spaties in de gebruikersnaam of het wachtwoord voorkomen.

Kun je nog steeds niet inloggen na het doorlopen van bovenstaande stappen? Neem dan contact op met de afdeling Kindplanning via kindplanning@kinderrijk.nl of 020 – 426 08 66.

Mijn partner en ik willen graag allebei een account aanmaken. Kan dit?

Ja hoor, dat kan, mits jullie een verschillend e-mailadres hebben. Jullie kunnen dan inloggen onder je eigen account. Ook zullen jullie de e-mails ontvangen op het eigen e-mailadres. Let op: ieder account moet een uniek e-mailadres hebben.

Waar kan ik mijn gegevens inzien?

Onder ‘Account’ in de app vind je persoonlijke gegevens van jou en je kind(eren) en beheerfuncties van je account.

Waar vind ik de contactgegevens van KinderRijk?

Onder ‘Locatie’ in de app vind je de gegevens van jouw KinderRijk-locatie. Vanuit dit scherm is het mogelijk om direct telefonisch met de locatie contact op te nemen. Dit kan door op het roze telefoontje te klikken.

Kan ik het dagboek ook downloaden?

Ja, dat kan. Download het dagboek via het ouderportaal: https://kinderrijk.ouderportaal.nl

Wanneer je kind afscheid neemt van onze opvang, heb je nog acht weken de tijd om foto’s en het dagboek te downloaden.

Wat voor fotobeleid hanteert KinderRijk?

Foto’s van je kind worden via de ouderapp gedeeld met de ouders van kinderen met wie je kind op de foto staat, waarbij je als eerste de foto’s van je eigen kind zult zien. Er is bewust voor gekozen om geen koppelingen naar social media te maken. Het is dus niet mogelijk rechtstreeks foto’s op bijvoorbeeld Facebook te plaatsen. We vragen tijdens het intakegesprek toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal in de ouderapp. Hier lees je wat deze toestemming inhoudt.

Kan ik als ouder zelf toestemmingen en/of verklaringen aanpassen?

Een wijziging van toestemmingen en/of verklaringen vinden we dermate belangrijk dat je dit via een berichtje in de ouderapp of mondeling kan doorgeven aan een medewerker op de groep. Je kunt dus zelf geen toestemmingen en/of verklaringen aanmaken of aanpassen in de app, maar wel lezen welke toestemmingen en/of verklaringen zijn vastgelegd.

Waarom wordt er niet meteen gereageerd op mijn bericht?

Heb je een vraag voor op de locatie en/of de groep? Dan is het goed om te weten dat de zorg voor de kinderen altijd prioriteit boven het beantwoorden van berichten die binnenkomen op de ouderapp. Uiteraard doen we altijd ons best tijdig te antwoorden wanneer de situatie hierom vraagt. Heb je een dringende boodschap of is er nood, dan kun je ons het beste bellen.

Heb je een vraag voor de afdeling kindplanning? Dan kun je het beste mailen naar kindplanning@kinderrijk.nl.

Hoe geef ik de afwezigheid van mijn kind door?

Ga in de app naar ‘Agenda’ en selecteer ‘Afwezigheid doorgeven’. Bij het afwezig melden geef je de periode door waarin je kind afwezig is. Op deze manier kun je je kind in één keer voor een langere periode afwezig melden, handig bij een vakantie! Voor de gekozen periode wordt de beschikbare planning van het kind opgehaald. Alle geplande dagdelen staan standaard aangevinkt. Gaat het maar om één dagdeel dan moet je een deel uitvinken. Voor het indienen van de aanvraag moet je de reden van afwezigheid opgeven: ziekte, vakantie of overig. Ook kun je een opmerking invullen.

Wat gebeurt er als ik mijn kind afwezig heb gemeld?

De pedagogisch medewerkers van de groep ontvangen de afmelding onmiddellijk en zijn dus op de hoogte van de afwezigheid van je kind.

Ik heb mijn kind afwezig gemeld, maar heb deze opvangdag toch nodig. Wat nu?

Als je je kind afwezig hebt gemeld voor zijn of haar opvangdag en je hebt deze opvangdag toch nodig, dan moet je deze dag weer opnieuw aanvragen. Je kunt dit opnieuw aanvragen bij de afdeling kindplanning via kindplanning@kinderrijk.nl. Zij kunnen de afmelding voor je annuleren.

Hoe zit het met de privacy van mijn kind?

De privacy van je kind vinden we erg belangrijk. Binnen de ouderapp en het ouderportaal is de privacy gewaarborgd. Je ziet alleen de gegevens van je eigen kind. De beveiliging van alle gegevens en het internetverkeer is op dezelfde manier ingericht als bijvoorbeeld bij internetbankieren. Lees meer over de privacy in ons privacyreglement.

Is de ouderapp veilig?

De aanbieder van de ouderapp biedt een veilige en afgeschermde omgeving om informatie met ouders te delen. Bij de ontwikkeling van de ouderapp hebben zij hoge eisen gesteld aan de beveiliging. Hierdoor kunnen we als organisatie zelf bepalen welke ouders en medewerkers toegang hebben en tot welke informatie. Daarnaast worden alle gegevens beveiligd opgeslagen.