Vacature Centrale Ouderraad

 

Samen zorgen we voor de beste opvang voor jouw kind!

De Centrale Ouderraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen op centraal niveau. De Centrale Ouderraad voert overleg met de voorzitter Raad van Bestuur KinderRijk over het centrale beleid met als doel de kwaliteit van het aanbod continu te verbeteren.

De Centrale Ouderraad heeft momenteel meerdere vacatures voor:

Lid Centrale Ouderraad

Kerntaken

 • de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders behartigen op centraal niveau van de organisatie en de ouders vertegenwoordigen;
 • overleg voeren met de voorzitter Raad van Bestuur over het centrale beleid en alle voor ouders relevante onderwerpen;
 • zorgen voor een adequate communicatie en heldere informatieverstrekking richting de Oudercommissies op de locaties.

Benodigde vaardigheden

 • Mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • Samenwerken
 • Initiatieven nemen
 • Organisatiesensitiviteit

Profiel

Een lid van de Centrale Ouderraad:

 • is klant van KinderRijk;
 • heeft oog voor ontwikkelingen in de maatschappij en kinderopvang;
 • is in staat belangen objectief af te wegen en in gezamenlijk overleg besluiten te nemen. Het accent ligt daarbij op het algemeen belang van kinderen en ouders binnen de organisatie en is niet gericht op de individuele situatie van een kind, ouder of locatie;
 • is een goede vragensteller die beschikt over kritische oordeelsvorming;
 • kan vanuit persoonlijke of professionele achtergronden een meerwaarde bieden binnen de Centrale Ouderraad;
 • kan goed communiceren, zowel schriftelijk als mondeling;
 • is toegankelijk en goed bereikbaar voor Oudercommissies.

Samenstelling Centrale Ouderraad

De Centrale Ouderraad streeft naar een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de regio’s Amstelveen/Amsterdam en de verschillende opvangvormen. Om die reden zoeken wij een lid bij voorkeur met kinderen op één van onze locaties in Amsterdam.
Heb jij echter kinderen op een locatie in Amstelveen en wil je graag bijdragen? Reageer dan zeker ook!

In het reglement Centrale Ouderraad zijn de criteria van onafhankelijkheid voor de leden van de Centrale Ouderraad opgenomen. Personen werkzaam bij KinderRijk, leden van de Raad van Toezicht van KinderRijk, personen werkzaam bij een andere kinderopvangorganisatie, partners van werknemers van KinderRijk kunnen geen lid worden van de Centrale Ouderraad.

 

Tijdsinvestering

Naast de voorbereiding van en deelname aan de vergaderingen (5 per jaar), is de gemiddelde tijdsbesteding van een lid Centrale Ouderraad ongeveer acht uur per maand. Dat bestaat onder andere uit het contact onderhouden met een cluster Oudercommissies waar een lid Centrale Ouderraad aan gekoppeld is, het voorbereiden en bijwonen van de jaarbijeenkomst met Oudercommissies en het eventueel deelnemen aan subcommissies, zoals de commissie die zich jaarlijks buigt over de adviesaanvraag tarieven.

Deelname aan de Centrale Ouderraad gebeurt op vrijwillige basis. De leden krijgen wel eventuele gemaakte onkosten vergoed.

 

Extra informatie

Een informatiepakket over de Centrale Ouderraad is op te vragen bij het secretariaat, te bereiken via telefoonnummer 020-4260818 of e-mail secretariaat@kinderrijk.nl.

Voor nadere inlichtingen over de vacature, kan contact worden opgenomen met mevrouw Avital Laibowitz, voorzitter Centrale Ouderraad, via e-mail ouderraad@kinderrijk.nl.

Meer lezen over KinderRijk? Klik hier voor meer informatie.

 

Reacties

Reacties voorzien van een CV en korte motivering ontvangen wij graag per e-mail aan secretariaat@kinderrijk.nl.