Vacature Centrale Ouderraad

Samen zorgen we voor de beste opvang voor jouw kind!

De Centrale Ouderraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen op centraal niveau. Zij voert overleg met de directeur-bestuurder over het centrale beleid met als doel de kwaliteit van het aanbod continu te verbeteren.

In de Centrale Ouderraad is een vacature voor meerdere

Leden Centrale Ouderraad

De Centrale Ouderraad streeft naar een zo evenwichtig mogelijke afspiegeling van de regio’s Amstelveen/Amsterdam en de verschillende opvangvormen. Om die reden zoeken wij een lid bij voorkeur met kinderen op één van onze locaties in Amsterdam.

Heb jij echter kinderen op een locatie in Amstelveen en wil je graag bijdragen? Reageer dan zeker ook!

Van een lid Centrale Ouderraad wordt verwacht:

 • de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders te behartigen op centraal niveau van de organisatie en de ouders te vertegenwoordigen;
 • overleg te voeren met de directeur-bestuurder over het centrale beleid en alle voor ouders relevante onderwerpen;
 • te zorgen voor een adequate communicatie en heldere informatieverstrekking richting de Oudercommissies.

Benodigde vaardigheden:

 • Mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • Samenwerken
 • Initiatieven nemen
 • Organisatiesensitiviteit

 

PROFIEL

Een lid van de Centrale Ouderraad:

 • is klant van KinderRijk;
 • heeft oog voor ontwikkelingen in de maatschappij en kinderopvang;
 • is in staat belangen objectief af te wegen en in gezamenlijk overleg besluiten te nemen. Het accent ligt daarbij op het algemeen belang van kinderen en ouders binnen de organisatie en is niet gericht op de individuele situatie van een kind, ouder of locatie;
 • is een goede vragensteller die beschikt over kritische oordeelsvorming;
 • kan vanuit persoonlijke of professionele achtergronden een meerwaarde bieden binnen de Centrale Ouderraad;
 • kan goed communiceren, zowel schriftelijk als mondeling;
 • is toegankelijk en goed bereikbaar voor Oudercommissies.

In het reglement Centrale Ouderraad zijn de criteria van onafhankelijkheid voor de leden van de Centrale Ouderraad opgenomen. Personen werkzaam bij KinderRijk, leden van de Raad van Toezicht van KinderRijk, personen werkzaam bij een andere kinderopvangorganisatie, partners van werknemers van KinderRijk kunnen geen lid worden van de Centrale Ouderraad.

 

TIJDSINVESTERING

De Ouderraad vergadert jaarlijks minimaal zes (6) keer met de directeur-bestuurder. Ouderraadsleden krijgen eventuele hiervoor gemaakte onkosten vergoed. Daarnaast communiceert de Ouderraad met Oudercommissies conform de afspraken die daarover gemaakt worden/zijn.

Naast de voorbereiding van en deelname aan de vergadering, is de gemiddelde tijdsbesteding ongeveer acht (8) uur per maand.

 

INFORMATIEPAKKET

Een informatiepakket met uitgebreide profielschets en het reglement van de Centrale Ouderraad kun je opvragen bij het secretariaat, te bereiken via telefoonnummer 020-4260818 of e-mail secretariaat@kinderrijk.nl.

Voor nadere inlichtingen over de vacature, kun je contact opnemen met mevrouw Avital Laibowitz, voorzitter Centrale Ouderraad, via e-mail ouderraad@kinderrijk.nl.

Meer informatie over KinderRijk vindt u ook op onze website: www.kinderrijk.nl

 

REACTIES

Reacties voorzien van een CV en korte motivering ontvangen wij graag per e-mail aan secretariaat@kinderrijk.nl.