Een extra dag naar de opvang of een dag ruilen

Je kunt incidenteel een dag extra opvang aanvragen hij de pedagogisch medewerkers van de vaste groep. Zij zullen kijken of jouw aanvraag mogelijk is. Hierbij wordt gekeken of de groepsgrootte, de beroepskracht-kindratio (het aantal kinderen per medewerker) en de groepssamenstelling dit toelaten.

Indien het mogelijk is een extra dag(deel) af te nemen, dan moet je een aantal formulieren invullen en ondertekenen. Je kind wordt op de betreffende dag op de aanwezigheidslijst bijgeschreven. Je ontvangt een maand later een factuur.

Een dag ruilen

Het is mogelijk om incidenteel een dag te ruilen. Dit kun je aanvragen bij pedagogisch medewerkers. Het ruilen van dagen is mogelijk binnen een maand vóór of na de betreffende dag. Voorbeeld: Indien je kind op 10 maart geen gebruik maakt van de opvang dan kan deze dag tussen 10 februari en 9 april geruild worden. Dit kan alleen als de groepsgrootte, de beroepskracht-kindratio (het aantal kinderen per medewerker) en de groepssamenstelling dit toelaten.

Alleen plaatsingsdagen waarop het kind normaal gesproken naar de opvang komt kunnen worden geruild. Nationale feestdagen en sluitingsdagen (wanneer de vestiging gesloten is) kunnen niet als ruildag worden ingezet en ook aaneengesloten dagen waarop je kind niet kan komen (bijvoorbeeld vakanties) kunnen niet worden geruild.

De pedagogisch medewerkers verwerken de ruildag administratief in hun agenda/planning. Aan het incidenteel ruilen van dagen zijn geen kosten verbonden.