Veel gestelde vragen

Update 26 mei 2020

Het coronavirus zorgt voor een uitzonderlijke situatie in Nederland en de rest van de wereld. Wij begrijpen dat deze situatie veel vragen oproept. Hieronder staat een overzicht van een aantal veel gestelde vragen en de daarbij behorende antwoorden. Deze informatie wordt regelmatig geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Overzicht veel gestelde vragen

NAAR DE OPVANG (SITUATIE VANAF 8 JUNI)

Wanneer gaat de BSO weer volledig open?
De buitenschoolse opvang gaat vanaf 8 juni weer regulier open. Sinds 11 mei zijn de scholen al voor de helft open, waarbij de BSO het ritme van de scholen volgt. Vanaf 8 juni geldt weer de normale situatie met de vaste BSO-dagen. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de BSO terecht. Daarmee stopt ook de regeling waarmee de overheid de eigen bijdrage voor de kinderopvang voor ouders vergoedt.

Is er na 8 juni, als de scholen en BSO’s weer volledig open zijn, nog noodopvang voor ouders in een cruciaal beroep?
Op 8 juni stopt in principe de noodopvang overdag. Dit geldt ook voor de noodopvang van kwetsbare kinderen. De noodopvang in de avonden, nachten en in het weekend is vanaf 8 juni alleen beschikbaar voor ouders die in zorg werken. Mochten ouders toch behoefte hebben aan extra opvang dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders.

Mijn BSO kan mijn kind niet eerder ophalen van school, wat gebeurt er dan?
Als scholen hun openingstijden aanpassen en de BSO de kinderen niet eerder kan ophalen, dan kan de school de tijd overbruggen voor de opvang van de kinderen tot de reguliere BSO-tijd.

School past de schooltijden aan, wat betekent dat voor mij? Wie gaat de extra kosten betalen?
De BSO is open op reguliere tijden, zoals in uw contract vermeld. Als een school de schooltijden wil aanpassen, dan is het (ook in de situatie na 8 juni) van belang dat scholen en BSO’s afspraken maken over de aansluiting tussen school en de BSO.
Als een school kiest voor aangepaste schooltijden, dan kan die school de tijd overbruggen voor de opvang van de kinderen tot de reguliere BSO-tijd. Mocht de BSO kinderen eerder kunnen ophalen, dan kan de BSO de extra opvanguren in rekening brengen bij de ouders. Dit betekent dat het contract, dat de ouder met de BSO heeft, moet worden aangepast. Ouders moeten wel instemmen met een contractuitbreiding en een wijzing doorgeven bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag.

Waar kan ik terecht als ik klachten heb over de uitvoering van het protocol Kinderopvang op mijn kinderopvang?
Bij klachten over de uitvoering van het protocol door uw kinderopvangorganisatie kunt u contact opnemen met de kinderopvanglocatie of met de oudercommissie. Elke kinderopvangorganisatie heeft een klachtenprotocol waarin zij beschrijven hoe klachten worden behandeld. (Ernstige) signalen, waarbij er een direct gevaar dreigt, kunt u ook bij uw lokale GGD neerleggen, zij voeren het toezicht op de kinderopvang uit.

Mijn kind behoort tot een risicogroep / Iemand uit ons gezin behoort tot de risicogroep. Kan mijn kind naar school, kinderopvang en BSO?
Kinderen met onderliggende medische problematiek lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen. Bij twijfel of je kind naar school, kinderopvang of BSO kan, is het verstandig te overleggen met de behandelend (kinder)arts en de schoolleiding. Wanneer een gezinslid in de risicogroep valt en onder specialistische behandeling is, overleg dan met de arts en de schoolleiding of het kind naar school kan.

Kan ik mijn kinderen brengen als ze klachten hebben?
Het kind mag niet naar de opvang als:

 • het kind één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden;
 • het kind een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.

Als een kind langdurig verkoudheidsklachten/ hooikoorts, kan hij of zij dan wel naar de  kinderopvang?
Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herken je de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school of de kinderopvang. Twijfel je, of zijn de klachten anders dan je gewend bent, houd het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.

Kan ik mijn kind laten testen?
Kinderen van 0 t/m 12 jaar met klachten passend bij coronavirus (neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts), moeten thuisblijven tot zij 24 uur klachtenvrij zijn. Ouders melden de ziekte van hun kind bij de school en/of kinderopvangorganisatie, en deze registreert dit.
In het geval van (verdenking op) coronavirus meldt de school en/of kinderopvangorganisatie dit bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding. Dit geldt als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. Zo nodig kan de school of kinderopvangorganisatie ook contact opnemen met de GGD als een kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar school of kindercentrum mag komen. De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met toestemming van de ouders – testen af.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Is er voor Pedagogisch Medewerkers de mogelijkheid zich te laten testen op het coronavirus?
Een medewerker in de kinderopvang met ten minste 24 uur symptomen van hoesten en/of neusverkouden en/of koorts, kan getest worden. Medewerkers kunnen contact opnemen met de bedrijfsarts en gastouders rechtstreeks voor een test door de regionale GGD.

Wanneer moet een medewerker komen werken?
Het protocol kinderopvang geeft aan dat personeel/gastouders met symptomen van hoesten en/of neusverkouden en/of koorts boven 38 graden Celsius thuis moeten blijven en worden getest op COVID-19. Totdat de uitslag bekend is blijft de medewerker thuis. Als de medewerker negatief is getest of 24 uur klachtenvrij, kan de medewerker weer aan het werk.
Zie het protocol kinderopvang.

Hoe moet de 1,5 meter regel worden nageleefd in de kinderopvang?
Zie protocol:

 • afstand tussen volwassenen: 1,5 meter
 • géén afstand tussen kinderen 0-12 jaar
 • géén afstand tussen kind 0-4 jaar en gastouder/PMer
 • afstand tussen volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar:  1,5 meter voor zover mogelijk

Wat zijn de richtlijnen voor vervoer door de bso van en naar de scholen?
Vanaf 11 mei gelden voor het vervoer van en naar de bso de algemene uitgangspunten zoals die zijn verwoord in het protocol kinderopvang. De volgende richtlijnen gelden daarom ook in het vervoer:

 • 1,5 meter afstand houden tussen kinderen is niet nodig;
 • Tussen personeelsleden en kinderen ouder dan 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand worden bewaard;
 • Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand worden bewaard.

Kinderen mogen net als voor de coronacrisis, vervoerd worden in een auto of busje. Wel moet de bestuurder zoveel mogelijk afstand proberen te houden van de kinderen, en 1,5 meter afstand houden van andere volwassenen.

GEDEELTELIJKE OPENSTELLING 11 MEI

Wat zijn de consequenties van het nieuwe schoolritme vanaf 11 mei voor de vaste BSO-dagen van mijn kind?
Op de dag dat uw kind naar de basisschool gaat, kan uw kind naar de BSO waarmee u een contract heeft. Het aantal dagen dat uw kind kan worden opgevangen, is afhankelijk van het contract dat u met de BSO heeft. Waar het gaat om het aantal uren is het aantal uren dat in u contract staat ook bepalend. We zijn met het ministerie van SZW in gesprek over de vraag of gedurende de periode van de gedeeltelijke openstelling van basisonderwijs en BSO het aantal contracturen (en daarmee) het recht op kinderopvangtoeslag) toe kan nemen op de schooldagen van het kind.
De BSO kan vanaf 11 mei op andere dagen van de week vallen want kinderopvang sluit aan op de dagen dat uw kind naar school gaat. Stel, er is contractueel vastgelegd dat het kind naar de BSO gaat op maandag en donderdag, maar het kind mag nu naar school op dinsdag en vrijdag, dan gaat het kind nu naar de BSO op dinsdag en vrijdag. Voor zover dat mogelijk is.

De school van mijn kind gaat halve dagen open en mijn kind gaat ‘s middags naar school. Kan het dan op die schooldag in de ochtenduren naar de BSO?
Nee, dit is aan de school om op te lossen.

Zit er een maximum aan het aantal BSO-dagen dat vanaf 11 mei mag worden afgenomen?
Ja, het maximum aantal dagen/uren dat uw kind naar de BSO mag, wordt in de eerste plaats bepaald door het contract en daarna door de bepaling dat kinderen alleen naar de BSO mogen op dagen dat ze daadwerkelijk naar school gaan. Tenzij er sprake is van noodopvang.

Mogen kinderen ook meer dagen naar de BSO komen dan zij contractueel hebben? En zo ja, worden deze dagen gecompenseerd?
Het aantal uren dat uw kind kan worden opgevangen, is afhankelijk van (de omvang van) het contract dat u met de BSO heeft. Tenzij er sprake is van noodopvang. Extra dagen/uren worden niet gecompenseerd.

Als mijn school kiest voor kortere hele dagen (bijvoorbeeld door een continu-rooster), kan mijn kind dan wel naar de BSO?
Om haal- en brengbeweging van ouders zoveel mogelijk te voorkomen, zijn scholen door het ministerie opgeroepen om in deze periode hele dagen open te gaan en daarbij een continu-rooster te hanteren zodat alle kinderen tussen de middag overblijven (minder verkeersbewegingen). Daarbij is het de bedoeling dat scholen niet eerder dichtgaan zodat BSO’S op gebruikelijke momenten de kinderen kunnen ophalen van school.
Als de school wél kiest voor aangepaste schooltijden, dan is het aan de school de tijd te overbruggen tot de reguliere BSO-tijd. Het kan zijn dat uw school hierover aparte afspraken heeft gemaakt met uw opvanglocatie. Vraag dit na bij uw school en/of opvanglocatie.

Wat zijn de richtlijnen als het gaat om langdurig neusverkouden kinderen?
Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet iedereen met klachten van hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts thuisblijven totdat de klachten ten minste 24 uur over zijn. Dit geldt ook voor kinderen, die dan dus ook niet naar school of kinderopvang mogen komen. Het is echter niet wenselijk dat kinderen met bekende chronische luchtwegklachten niet toegelaten worden op school of kinderopvang. Ook is het niet wenselijk dat kinderen met nieuwe milde luchtwegklachten langdurig school verzuimen of langdurig geen toegang hebben tot de kinderopvang.
Als de klachten van een kind als herkenbaar onveranderd passen bij een reeds bestaande aandoening (zoals hooikoorts of astma) mag het kind naar de opvang. Bij verandering van het klachtenpatroon of bij het ontstaan van nieuwe klachten naast het bekende klachtenpatroon blijft het kind thuis tot deze nieuwe klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.
Zo nodig beoordeelt een aan de GGD verbonden jeugdarts of arts infectieziektebestrijding de situatie van het individuele kind, in overleg met ouders, kinderopvang en eventueel de huisarts of behandelend arts. Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kan het kind getest worden om COVID-19 uit te sluiten of aan te tonen.
Bij een kind met nieuw ontstane milde klachten, die langer dan een week aanhouden, kan er overwogen worden een test uit te voeren als dit consequenties heeft voor de opvang.

NAAR DE OPVANG

Mag mijn kind naar de kinderopvang?
Scholen en buitenschoolse opvang (BSO) zijn op dit moment bezig met de vormgeving van de gedeeltelijke openstelling. De rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang tot de maximum uurprijs ook na 11 mei vergoeden aan ouders. De vergoeding gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling voortduurt.

Tot welke datum is de kinderopvang gesloten? 
Tot 11 mei zijn kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang gesloten. Op 11 mei gaan de kinderdagopvang en gastouderopvang weer regulier open. De BSO gaat gedeeltelijk open en volgt daarin het ritme van de basisschool. Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met de BSO, mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan, aangepast dus volgens het ritme van school. Op andere dagen mogen zij niet naar de BSO. Scholen en BSO zijn op dit moment bezig met de vormgeving van de gedeeltelijke openstelling. De Rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang tot de maximum uurprijs ook na 11 mei vergoeden aan ouders. De vergoeding gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling voortduurt.
De noodopvang blijft ook na 11 mei beschikbaar voor kinderen van ouders van wie één van de ouders in cruciale beroepsgroepen werken, en die niet uitkomen met alleen het gebruik van de reguliere opvang.
Een kind kan niet naar de (nood)opvang als het één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.

De dagopvang en gastouderopvang gaan weer volledig open op 11 mei. Mag ik mijn kind dan gewoon brengen?
Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen inderdaad weer naar de dagopvang (crèche). En kinderen van 0 tot 12 jaar naar de gastouderopvang. Let op: als het kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid mag het kind niet naar de opvang.

De BSO gaat gedeeltelijk open, mag ik mijn kind dan gewoon brengen?
Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met de BSO mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan, aangepast dus volgens het ritme van school. Op andere dagen mogen zij niet naar de BSO.
Let op: als het kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid mag het kind niet naar de opvang.

Hoe verloopt de noodopvang nadat de scholen voor de helft opengaan na 11 mei, waarbij de BSO zich aan het ritme van de scholen aanpast?
Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen met een kwetsbare thuissituatie loopt de noodopvang door. Op de dagen dat zij niet zijn ingedeeld om naar school (en aansluitend naar de BSO) te gaan, kunnen zij tijdens de reguliere schooltijden op school terecht voor de noodopvang en buiten de reguliere schooltijden op de BSO.

NOODOPVANG

Wanneer mag ik mijn kind naar de nood(kinder)opvang brengen?
De opvang die nu geboden wordt op scholen en kinderopvang (zonder extra kosten voor ouders), is noodopvang. De noodopvang is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen in cruciale beroepsgroepen hun werk voor de samenleving kunnen blijven doen. Mensen in deze beroepsgroepen moeten in eerste instantie zelf een oplossing voor opvang zoeken. Zodat hun kinderen niet naar opvang of school hoeven te gaan.

De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken. Het blijft een noodopvang, die alleen kan worden benut wanneer andere opties ontoereikend zijn.

Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen sowieso niet naar de noodkinderopvang. Zij moeten thuis blijven. Lukt het niet om opvang te regelen, en werkt u niet in een cruciaal beroep of in de vitale infrastructuur? Ga dan met de werkgever in gesprek over een oplossing.

Mag ik als zzp’er mijn kind naar de kinderopvang brengen?
We begrijpen de zorgen van zzp’ers. De opvang is nu alleen beschikbaar voor mensen met een cruciaal/vitaal beroep. Dit betekent dat zzp’ers met een cruciaal/vitaal beroep, hun kinderen naar de noodopvang kunnen brengen, tenzij het kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts. De overige zzp’ers moeten hun kind(eren) zelf opvangen. Helaas is de ‘noodopvang’ nu dus niet voor iedereen beschikbaar. De overheid laat in deze uitzonderlijke situatie de cruciale/vitale functies in onze maatschappij voorgaan, dit om de samenleving draaiende te houden.

Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet meer naar de opvang kunnen?
Opvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in cruciale beroepsgroepen. Werkt u niet in een cruciaal beroep? Dan is het dringende advies om tot en met 28 april 2020 thuis te werken (als dat kan).

Wanneer werk ik in een cruciale beroepsgroep?
Een overzicht van cruciale beroepsgroepen vindt u hier.

Kan KinderRijk vragen om een verklaring van mijn werkgever om vast te stellen of ik een cruciaal beroep heb?
Er wordt van de ouder geen bewijslast gevraagd, zoals een werkgeversverklaring. We gaan ervan uit dat dit op basis van vertrouwen en zelfselectie plaatsvindt. Bekijk de lijst met cruciale beroepen of vitale beroepen.

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

VERGOEDING

De Brancheorganisatie heeft een FAQ samengesteld over de compensatie voor ouders. Klik hier voor dit overzicht.

De kinderopvang is tot 11 mei dicht, blijven ouders ook na 11 mei de vergoeding ontvangen voor de eigen bijdrage?
Ja. De vergoeding gaat door zolang de gedeeltelijke openstelling van basisscholen en BSO voortduurt. Dit betekent dat de rijksoverheid de eigen bijdrage voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang tot de maximum uurprijs ook na 11 mei nog blijft vergoeden aan ouders. Blijft u de factuur van de kinder- en gastouderopvang betalen. Zo bent u zeker van de vertrouwde plek op de kinderopvang en blijft u kinderopvangtoeslag ontvangen.

Voor wie is de vergoeding bedoeld?
Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, komen in aanmerking voor de vergoeding die uitbetaald wordt door de Rijksoverheid. Daarbij gaat het zowel om ouders die geen gebruik maken van de noodopvang als ouders met een cruciaal beroep die hun kinderen naar de noodopvang brengen. Aan het gebruik van noodopvang zijn namelijk geen kosten verbonden.
Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, maar gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod van de gemeenten krijgen de eigen bijdrage via de gemeente vergoed. Dit geldt vooral voor ouders met een sociaal-medische indicatie en voor ouders waarvan de kinderen deelnemen aan voorschoolse educatie of kortdurend peuteraanbod (peuterspeelzaal).
Tijdens de periode van gedeeltelijke openstelling van basisscholen en BSO blijft bovenstaande vergoeding vanuit de Rijksoverheid doorlopen. Dit betekent dat de Rijksoverheid de eigen bijdrage voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang tot de maximum uurprijs ook na 11 mei nog blijft vergoeden aan ouders.

Hoe ziet de compensatieregeling eruit als ik kinderopvangtoeslag ontvang?
De compensatieregeling voor de ouderbijdrage is rond.
De opbouw van de factuur van de kinderopvang is altijd als volgt: een deel van de kosten voor de kinderopvang krijgt u vergoed via de kinderopvangtoeslag en een deel is voor uw eigen rekening, dat is de eigen bijdrage. Het gehele bedrag van de factuur betaalt u aan ons als kinderopvangorganisatie.
De overheid compenseert in deze ‘coronatijd’ de eigen bijdrage van ouders tot aan het uurtarief van de maximale tegemoetkoming vanuit de overheid dat de Belastingdienst hanteert. Voor kinderdagverblijven en het peuteraanbod is dat € 8,17 per uur en voor BSO’s € 7,02 per uur. Ons uurtarief ligt boven de maximale tegemoetkoming.
KinderRijk betaalt het verschil tussen de maximale tegemoetkoming en het uurtarief dat wij bij u in rekening brengen. Dat betekent dat u de kosten in zijn geheel terugkrijgt; een deel via de overheid in de vorm van een subsidie en een deel via ons.
U hoeft niets aan de overheid te vragen of aan ons door te geven. Het bedrag dat u van KinderRijk ontvangt wordt uiterlijk in de eerste week van mei a.s. naar het rekeningnummer dat bij ons bekend is, overgemaakt. Het geld dat u ontvangt van de overheid wordt gestort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op de rekening waarop u de kinderopvangtoeslag ontvangt. U ontvangt een bevestiging van de hoogte van dit bedrag en vervolgens wordt het geld over de periode 16 maart tot en met 28 april 2020 in één keer uitbetaald in juni of juli a.s. Als de sluiting van de reguliere kinderopvang verlengd wordt na 28 april a.s. vindt de betaling over deze langere periode in één keer plaats op een later moment.

Hoe ziet de compensatieregeling eruit als ik geen kinderopvangtoeslag ontvang?
Op dit moment is nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen. Deze groep kent werknemers die een kinderopvangvergoeding ontvangen van hun werkgevers, bijvoorbeeld expats, eenverdieners zonder vergoeding van hun werkgever en ouders die om een of andere reden niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen. De overheid onderzoekt de mogelijkheden en zal hier later op terugkomen. In de intentieverklaring wordt gesproken over alle ouders dus vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit in een later stadium alsnog wordt opgelost.
KinderRijk betaalt u – evenals de ouders die wel kinderopvangtoeslag ontvangen – het verschil tussen de maximale tegemoetkoming en het uurtarief dat wij bij u in rekening brengen.

Hoe ziet de compensatieregeling eruit als ik gebruikmaak van een gemeentelijke subsidieregeling?
Maandelijks ontvangt u van KinderRijk een factuur voor uw eigen bijdrage aan de kinderopvang. Wij vergoeden deze eigen bijdrage voor de periode waarin de kinderopvang gesloten is. In de eerste week van mei a.s. maken wij dit bedrag aan u over naar het rekeningnummer dat bij ons bekend is.

Wanneer kan ik de vergoeding verwachten?
In de maand juni, uiterlijk juli, zal de vergoeding uitgekeerd worden. Mocht het in het kader van de coronamaatregelen nodig zijn dat de kinderopvang langer (gedeeltelijk) gesloten blijft, dan kan de periode waarover de vergoeding berekend wordt, verlengd worden. Dan kan het mogelijk iets langer duren voordat de eenmalige uitkering wordt betaald en volgt betaling in juli.

Moet ik zelf contact opnemen met de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor de vergoeding?
Nee, ouders die de kinderopvang door blijven betalen gedurende de sluitingsperiode, krijgen de vergoeding vanzelf via de Sociale Verzekeringsbank terug.
Om de vergoeding zo snel mogelijk uit te betalen, is gekozen voor een eenvoudige regeling op basis van beschikbare gegevens bij de Belastingdienst, zonder dat ouders formulieren hoeven in te vullen. Om voor de zomer tot betaling over te kunnen gaan is gekozen voor de peildatum 6 april. Ouders krijgen de vergoeding op basis van de gegevens die op dat moment bekend zijn bij de Belastingdienst, zoals het aantal kinderen, het aantal opvanguren en het verzamelinkomen. De Belastingdienst geeft dit door aan de Sociale Verzekeringsbank en die keert vervolgens het bedrag in de maanden juni, uiterlijk juli, rechtstreeks aan de ouders uit.
Nu vanaf 11 mei de kinderopvang gedeeltelijk weer open gaat, wordt de periode waarover de vergoeding berekend wordt, verlengd. Daardoor kan het iets langer duren voordat de eenmalige uitkering wordt betaald en volgt betaling waarschijnlijk in juli.

Hoeveel vergoeding kan ik verwachten?
De hoogte van de vergoeding benadert de eigen bijdrage zoveel mogelijk. De Rijksoverheid vergoedt het deel tot de wettelijk vastgelegde maximum uurprijs (€ 8,17 voor kinderdagopvang, € 7,02 voor buitenschoolse opvang en € 6,27 voor gastouderopvang).
De vergoeding hangt verder af van een aantal gegevens die op peildatum 6 april bij de Belastingdienst/Toeslagen bekend zijn: het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang, het aantal uren kinderopvang en de hoogte van het verzamelinkomen. Hierdoor kan het zijn dat de compensatie enigszins afwijkt van de daadwerkelijk betaalde eigen bijdrage.

Ik heb meer kinderopvang betaald dan dat ik terug krijg, hoe zit dat?
Omdat de betalingen gebaseerd zijn op de gegevens die bekend zijn op 6 april, kan het zijn dat er sprake is van verschillen. De overheid vraagt uw begrip voor kleine afwijkingen in de uiteindelijke betaling.
Het kan zijn dat ouders voor die datum bepaalde wijzigingen, zoals meer uren opvang, nog niet hadden doorgegeven. Afhankelijk van het aantal uur opvang (meer of minder uren dan voorheen), zouden zij bijvoorbeeld een hogere of lagere kinderopvangtoeslag hebben ontvangen. Dit kan mogelijk leiden tot een verschil in wat u betaald heeft aan eigen bijdrage en wat u straks ontvangt.
Bij grote verschillen is er de mogelijkheid om een herziening aan te vragen of van de bezwaar- en beroepsprocedure gebruik te maken.
Daarnaast geldt de vergoeding tot de maximum uurprijs. Als u een tarief betaalt dat hoger ligt, dan krijgt u dat deel terug van de kinderopvang.

KOSTEN EN CONTRACT KINDEROPVANG

Ik werk in een cruciale beroepsgroep waardoor mijn kind naar de kinderopvang blijft gaan. Moet ik daar kosten voor maken? 
Nee:

 • Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. U hoeft geen (nieuwe) aanvraag te doen of wijzigingen door te geven (bijvoorbeeld omdat u extra uren afneemt).
 • Indien u in een cruciaal beroep werkt, hebben wij u op dit moment hard nodig.
 • Indien u al kinderopvangtoeslag ontving, hoeft u niets te wijzigen. Wij vragen u uw normale factuur te blijven betalen. Daar komen bij gebruik van kinderopvang omdat u in een cruciaal beroep werkt geen extra kosten bij.

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?
Ja, dus:

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
 • U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
 • U behoudt dan ook uw plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
 • Een deel van de kosten die u maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie.

Moet ik mijn eigen bijdrage blijven betalen aan de kinderopvang?
Ja, dus:

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
 • Dan behoudt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
 • Een deel van de kosten die u maakt voor de kinderopvangorganisatie bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie.

Wat moet ik doen als mijn inkomen sterk daalt door de coronacrisis of als ik bijvoorbeeld zzp’er ben en momenteel geen inkomsten heb?
Wanneer het inkomen wijzigt, vragen wij u dit wel door te geven aan de Belastingdienst, zoals u normaal ook zou doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. U zult dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op uw actuele inkomen. Uw wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.

Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Als u uw werk verliest, hoeft dus niet direct uw kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.

Kan ik het contract met mijn kinderdagopvang opzeggen?
Ja, dat kan. Maar het kabinet roept ouders op om hun facturen gewoon door te blijven betalen. Als u de factuur betaalt, behoudt u recht op kinderopvangtoeslag. De overheid betaalt die dan gewoon door en u krijgt compensatie voor uw eigen bijdrage. Verder behoudt u uw plek op de kinderopvang. Als u zou stoppen met betalen of uw contract opzegt, verliest u uw plek op de kinderopvang, terwijl u deze na de periode van sluiting waarschijnlijk weer nodig heeft.
Als ouders blijven betalen en de overheid kinderopvangtoeslag blijft uitkeren, kunnen kinderopvangorganisaties voldoende aanbod blijven bieden en ouders in cruciale beroepen blijven werken.

Mocht u tóch besluiten om uw contract te beëindigen:

 • In uw contract staat hoe en op welke termijn u uw overeenkomst kunt beëindigen.
 • Als u uw contract opzegt, vervalt uw recht op kinderopvangtoeslag.
 • Geef deze wijziging door aan de Belastingdienst via het portaal van Toeslagen.

KINDEROPVANGTOESLAG

Door het coronavirus zit ik thuis en werk ik minder uren. Heeft dit invloed op de hoogte van mijn kinderopvangtoeslag? Deze is immers afhankelijk van mijn gewerkte uren.
Nee. Voor de komende periode blijven uw gewerkte uren ongewijzigd en blijft het aantal uur waarvoor u aanspraak heeft op kinderopvangtoeslag in stand. Indien u uw baan verliest, geldt dat tot drie maanden na het verliezen van uw baan recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Dit zodat niet direct gestopt hoeft te worden met het gebruik van kinderopvang en de plek bij de kinderopvang niet direct verloren hoeft te gaan.

Hebben ouders die gebruik maken van de nieuwe tijdelijke “Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud” (NOW) nog recht op kinderopvangtoeslag?
Ouders die gebruik maken van de NOW behouden het recht op kinderopvangtoeslag. Zij krijgen hun loon 100% doorbetaald. Er verandert voor deze ouders in die zin dus niets.

VRAGEN

Waar kan ik terecht met vragen?
U kunt contact opnemen met onze afdeling Klantrelaties: klantrelaties@kinderrijk.nl of 020-4260866.

U kunt terecht op Rijksoverheid.nl/coronavirus. Op deze website staat de meest actuele informatie.
Vragen kunt u ook stellen bij de BelastingTelefoon (0800-0543). Houdt u dan wel rekening met een langere wachttijd dan normaal.