Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit en veiligheid is voor KinderRijk heel belangrijk. Onze medewerkers werken iedere dag met respect voor ieders eigenheid aan de ontwikkeling van je kind. We stimuleren je kind om plezier te maken en zich te ontwikkelen in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Met ons rijke activiteitenaanbod en onze prima pedagogische kwaliteit onderscheiden we ons in de regio.

 

KinderRijk volgt de Wet kinderopvang ten aanzien van veiligheid, hygiëne en gezondheid. We zijn ons erg bewust van de kwetsbaarheid van je kind en besteden daarom veel aandacht aan de veiligheid. Er bestaat een sterke samenhang tussen veiligheid, hygiene en gezondheid. Specifiek voor het bewaken van de hygiëne en de gezondheid van je kind houden de pedagogisch medewerkers zich aan de richtlijnen van de GGD. Bij een vermoeden van kindermishandeling zijn wij wettelijk verplicht de ‘Meldcode kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang in werking te zetten.

 

Veiligheid op de groep

4 ogen/oren-principe

Het zogenaamde ‘4-ogen/oren-principe’ houdt in dat een pedagogisch medewerker in principe nooit alleen is met één of meerdere kinderen, zonder dat iemand hem of haar kan zien en/of horen. Daarnaast zijn vrijwel al onze locaties transparant en met veel doorkijkjes en glas. Dit maakt dat er goed zicht is op de eigen groep, de buurgroep en de toiletruimte. Bovendien staan de deuren altijd open tijdens pauzetijd en zijn in de slaapkamers babyfoons aanwezig. Als een slaapkamer niet grenst aan de groepsruimte, is er een monitor aanwezig. In iedere pedagogische werkwijze staat omschreven hoe op die specifieke locatie het 4-ogen/oren-principe wordt vormgegeven.

Selectie en screening nieuwe medewerkers

Elke nieuwe medewerker (inclusief oproepkrachten) screenen we uitgebreid. We houden minimaal twee gesprekken met sollicitanten en houden een referentiecontrole bij twee organisaties. Voor zover mogelijk vragen we ook referenties op bij stagiairs.
In het arbeidsvoorwaardengesprek nemen we de gedragscode en de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling door en nieuwe medewerkers tekenen ervoor dat zij zich hiernaar zullen gedragen. Een geldige Verklaring omtrent Gedrag (VOG) is verplicht om aan het werk te kunnen gaan bij KinderRijk, waarna een continue screening plaatsvindt.

 

Meten en borgen

Scholing en deskundigheidsbevordering

Alle locatiemanagers bij KinderRijk zijn hbo-geschoold, en vrijwel allen hebben een pedagogische achtergrond. Zij begeleiden en coachen de medewerkers op de vestigingen, bijvoorbeeld door video/interactie-begeleiding.
Daarnaast kennen we een uitgebreid scholingsprogramma voor alle medewerkers waarin pedagogiek, veiligheid, interactievaardigheden, communicatie, observatie en de ontwikkeling van kinderen centraal staan.

Klanttevredenheidsonderzoek

De tevredenheid van ouders vinden we een belangrijke graadmeter als het gaat om kwaliteit. We houden daarom regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken. Deze gaan over de opvang, maar ook over onderwerpen als de pedagogische kwaliteit, de communicatie van onze medewerkers, locatiemanagers, informatievoorziening etc.
Je ontvangt dan per e-mail een uitnodiging om mee te doen aan een onderzoek. Het invullen van de online vragenlijst duurt doorgaans zo’n vijf minuten.

Werkwijze veiligheid en gezondheid

Elke vestiging heeft een ‘werkwijze veiligheid en gezondheid’. Met behulp van deze werkwijze maken we inzichtelijk hoe uitvoering wordt gegeven aan het beleid veiligheid. Hierbij is het doel om kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s.
Een continu proces van opstellen, uitvoeren, evalueren en actualiseren leidt tot de bewustwording van alle medewerkers voor een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving.

Klachten en signalen

KinderRijk gaat zorgvuldig om met haar klanten: kinderen, ouders en bedrijven. Lees hier meer over onze klachtenprocedure.

Convenant en kwaliteit

De Wet kinderopvang beperkt zich tot algemene kwaliteitseisen aan de kinderopvang. Daarom hebben Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) gezamenlijk aanvullende afspraken gemaakt in een convenant over de kwaliteit van kinderopvang.

Kom je een keer bij ons kijken?

  • Privacy

    Je contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres, leggen wij vast om je aanvraag te kunnen registreren en contact met je te kunnen opnemen. Deze persoonsgegevens worden niet gedeeld met partijen buiten KinderRijk. Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens verwijzen we je naar ons privacy beleid op kinderrijk.nl/privacy.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.