Raad van Toezicht (RvT)

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van de RvB en op algemene zaken, zoals:

 • De realisatie van de doelstellingen van KinderRijk
 • De strategie en de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten
 • De werking van de interne risicobeheersing
 • Het financiële verslagleggingsproces
 • De naleving van wet- en regelgeving

Ook is de RvT klankbord voor de RvB en denkt zij mee over de strategische koers van KinderRijk. De leden hebben een relevant netwerk en een brede expertise van waaruit zij KinderRijk kunnen adviseren.

De RvT bestaat uit drie onafhankelijke bestuursleden, één lid op voordracht van de ondernemingsraad en één lid op voordracht van de ouderraad.
Op dit moment bestaat de RvT uit:

 • Tonny Triezenberg, voorzitter, directeur De Kern, consultancy & investments;
 • Edwin Prinsen, managing director Cisco;
 • Jos Sweers, accountant, toezichthouder bij Aloysius Stichting en Stichting Spring Kinderopvang;
 • Jacob Boskma, adviseur, toezichthouder bij Wijzer in Opvang en Onderwijs
 • Arthur Kohn, company lawyer bij Mitsubishi Logisnext Europe B.V..

Transparantie en integriteit

De RvT toetst of de besluiten die de bestuurder heeft genomen conform het beleid zijn, aansluiten bij de koers die uitgezet is, of afwegingen goed zijn onderbouwd, de communicatie zorgvuldig is en of evaluaties zijn ingepland. De leden van de RvT zijn benoemd volgens een Reglement, waarin afspraken staan omtrent onder meer zittingsduur, samenstelling, benoeming, taak en werkwijze van de raad. De RvT heeft een auditcommissie ingesteld; zij houden het rooster van aftreden actueel. De leden worden gehonoreerd conform de NVTK (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang).

Naast circa vijf reguliere vergaderingen heeft de RvT jaarlijks een strategiebijeenkomst samen met het managementteam en een ontmoeting met het middenkader. Ook wordt jaarlijks het functioneren van de RvT en de bestuurder besproken. De RvT is opdrachtgever en voert rechtstreeks overleg met de accountant van KinderRijk. Twee leden van de RvT zijn contactpersoon voor respectievelijk de centrale ouderraad en de ondernemingsraad. De RvT legt verantwoording af via het jaarverslag van KinderRijk.

KinderRijk onderschrijft de Code Governance Kinderopvang en beschikt over een klokkenluidersregeling. De toezichthouders zijn lid van de NVTK en de bestuurder IS lid van de bdKO (Beroepsvereniging directeuren Kinderopvang). Beide organisaties geven volop aandacht aan het toepassen van de code. Daarnaast bestaat er voor de bestuurder van KinderRijk een gedragscode.

Het Raad van Toezicht reglement en het reglement Raad van Bestuur, de Stichtingsstatuten, de toezichtvisie en de gedragscode voor de bestuurder, kun je opvragen via ons secretariaat.

Kom je een keer bij ons kijken?

 • Voorkeur vestiging

 • Privacy

  Je contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres, leggen wij vast om je aanvraag te kunnen registreren en contact met je te kunnen opnemen. Deze persoonsgegevens worden niet gedeeld met partijen buiten KinderRijk. Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens verwijzen we je naar ons privacy beleid op kinderrijk.nl/privacy.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.