Organisatiestructuur

KinderRijk is een stichting zonder winstoogmerk.

Er is voor gekozen enkele restricties in te bouwen in de beslissingsbevoegdheden van de Raad van Bestuur. Deze zijn opgenomen in de statuten van de organisatie. De Raad van Toezicht houdt toezicht en adviseert de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur wordt ook kritisch gevolgd door de ouderraad vanuit het belang van de ouders en de ondernemingsraad vanuit het belang van het personeel.

Leidinggevenden en medewerkers

KinderRijk heeft zo’n 600 vaste medewerkers, van wie er ruim vijfhonderd op de vestigingen en circa vijftig op het service centrum werkzaam zijn. Alle teams op de vestigingen hebben een leidinggevende, wiens kerntaak het is het team te begeleiden bij de verantwoordelijke taak waar zij voor staan. Verantwoordelijk omdat onze medewerkers in samenspraak met de ouders een deel van de opvoeding van een kind voor hun rekening nemen. We vinden het daarom heel belangrijk dat zij niet alleen een goede opleiding hebben, maar dat ze zich ook blijven ontwikkelen op hun vakgebied.

Raad van Bestuur (RvB)

De Raad van Bestuur (RvB) zet de strategische lijnen uit en draagt inhoudelijk en financieel eindverantwoordelijkheid voor KinderRijk. Een aantal besluiten heeft vooraf de goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht (RvT).

De RvB wordt vertegenwoordigd door Margreet Hellemons en Soufyan el Hamdi. De RvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, de ondernemingsraad en de centrale ouderraad.

De bevoegdheden van de RvB zijn ook vastgelegd in een Reglement dat verwoordt welke besluiten vooraf dan wel achteraf ter verantwoording aan de toezichthouders moeten worden voorgelegd. Daarnaast is wettelijk verankerd en via de CAO vastgesteld welke besluiten inspraak dan wel advies behoeven van de ondernemingsraad c.q. de centrale ouderraad.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van de RvB en op algemene zaken, zoals:

 • De realisatie van de doelstellingen van KinderRijk
 • De strategie en de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten
 • De werking van de interne risicobeheersing
 • Het financiële verslagleggingsproces
 • De naleving van wet- en regelgeving

Ook is de RvT klankbord voor de RvB en denkt zij mee over de strategische koers van KinderRijk. De leden hebben een relevant netwerk en een brede expertise van waaruit zij KinderRijk kunnen adviseren.

De RvT bestaat uit drie onafhankelijke bestuursleden, één lid op voordracht van de ondernemingsraad en één lid op voordracht van de ouderraad.
Op dit moment bestaat de RvT uit:

 • Jacob Boskma, voorzitter, adviseur, toezichthouder bij Wijzer in Opvang en Onderwijs;
 • Arthur Kohn, Director Legal bij Mitsubishi Logisnext Europe B.V.;
 • Marianne van Gelder, adviseur Onderwijs-Zorg-Welzijn;
 • Peter Velseboer, zelfstandig bestuursadviseur en interim bestuurder;
 • Hans Vermeeren, accountant in business, adviseur en interim bestuurder, toezichthouder;
 • Katrin Brand, investment manager bij NLFI.

Transparantie en integriteit

De RvT toetst of de besluiten die de bestuurder heeft genomen conform het beleid zijn, aansluiten bij de koers die uitgezet is, of afwegingen goed zijn onderbouwd, de communicatie zorgvuldig is en of evaluaties zijn ingepland. De leden van de RvT zijn benoemd volgens een Reglement, waarin afspraken staan omtrent onder meer zittingsduur, samenstelling, benoeming, taak en werkwijze van de raad. De RvT heeft een auditcommissie ingesteld; zij houden het rooster van aftreden actueel. De leden worden gehonoreerd conform de NVTK (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang).

Naast circa vijf reguliere vergaderingen heeft de RvT jaarlijks een strategiebijeenkomst samen met het managementteam en een ontmoeting met het middenkader. Ook wordt jaarlijks het functioneren van de RvT en de bestuurder besproken. De RvT is opdrachtgever en voert rechtstreeks overleg met de accountant van KinderRijk. Twee leden van de RvT zijn contactpersoon voor respectievelijk de centrale ouderraad en de ondernemingsraad. De RvT legt verantwoording af via het jaarverslag van KinderRijk.

KinderRijk onderschrijft de Code Governance Kinderopvang en beschikt over een klokkenluidersregeling. De toezichthouders zijn lid van de NVTK en de bestuurder is lid van de bdKO (Beroepsvereniging directeuren Kinderopvang). Beide organisaties geven volop aandacht aan het toepassen van de code. Daarnaast bestaat er voor de bestuurder van KinderRijk een gedragscode.

Het Raad van Toezicht reglement en het reglement Raad van Bestuur, de Stichtingsstatuten, de toezichtvisie en de gedragscode voor de bestuurder, kun je opvragen via ons secretariaat.

Kom je een keer bij ons kijken?

 • Privacy

  Je contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres, leggen wij vast om je aanvraag te kunnen registreren en contact met je te kunnen opnemen. Deze persoonsgegevens worden niet gedeeld met partijen buiten KinderRijk. Wij bewaren deze gegevens maximaal 1 jaar. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens verwijzen we je naar ons privacy beleid op kinderrijk.nl/privacy.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.