Medezeggenschap

KinderRijk ziet opvoeden als een belangrijke en verantwoordelijke taak van ouders en medewerkers samen. Goede communicatie is daarbij essentieel, zodat we waardevolle informatie kunnen uitwisselen. Dat stelt jou in staat om werk en opvoeding zo goed mogelijk te combineren en ons om de opvang van jouw kind te blijven verbeteren. Daarom hebben ouders een belangrijke stem in de manier waarop KinderRijk haar werk doet.

De oudercommissie

Elke vestiging heeft een oudercommissie, gevormd door ouders van kinderen die naar de betreffende opvang gaan. De oudercommissie behartigt de belangen van ouders en kinderen door mee te denken over wat we de kinderen bieden en hoe we dat doen.

Een oudercommissie heeft adviesrecht op voorgenomen besluiten betreffende:

  • de kwaliteit van de opvang (mbt het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding en veiligheid en gezondheid
  • de openingstijden
  • het aanbieden van voorschoolse educatie
  • regelingen inzake de behandeling van klachten
  • wijzigingen van de prijs van kinderopvang
  • ingrijpende verbouwing, verhuizing of sluiting van de vestiging

Wil je ook meedenken?

De oudercommissie vergadert een aantal keer per jaar. Alle ouders hebben, mits tevoren aangemeld bij de voorzitter van de oudercommissie, toegang tot de vergadering. Wil je deelnemen aan de oudercommissie van jouw vestiging? Neem dan contact op met de locatiemanager.

Klik hier voor meer informatie over de medezeggenschap van ouders bij KinderRijk. Meer lezen over wat de oudercommissies en centrale ouderraad het afgelopen jaar hebben gedaan? Lees het in het KinderRijk Jaarverslag 2017.

Centrale ouderraad

Naast oudercommissie is er ook een  centrale ouderraad. Deze is samengesteld uit oudercommissieleden van diverse vestigingen en behartigt de gemeenschappelijk belangen van ouders en kinderen op centraal niveau. De ouderraad stelt zich ten doel te participeren in het algemene beleid van KinderRijk om op deze wijze de kwaliteit van de opvang KinderRijk breed te waarborgen of te verbeteren.

Oudercommissies kunnen hun adviesrecht voor onderwerpen op centraal niveau via een machtiging overdragen aan de ouderraad. Denk hierbij aan het algemene kwaliteitsbeleid, algemeen pedagogisch beleid, algemeen voedingsbeleid, de prijs van de opvang en de standaard openingstijden. Het jaarverslag van de ouderraad vind je hier.

De centrale ouderraad vergadert circa zes keer per jaar in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur of het managementteam van KinderRijk. De vergaderingen vinden plaats op het Service centrum van KinderRijk in Amstelveen en duren van 20.15 tot circa 22.15 uur. Wil je een keer een vergadering bijwonen of wil je deelnemen aan de ouderraad, meld je dan aan bij Avital Laibowitz, voorzitter van de centrale ouderraad, via ouderraad@kinderrijk.nl.

De geplande vergaderdata in 2020 zijn:

DagDatumLocatie
Donderdag23 januari2-jaarlijkse bijeenkomst ouderraad en oudercommissies
Donderdag13 februariKinderRijk Service centrum
Donderdag2 aprilKinderRijk Service centrum
Donderdag11 juniKinderRijk locatie
Donderdag3 septemberKinderRijk Service centrum
Donderdag22 oktoberKinderRijk Service centrum
Donderdag10 decemberKinderRijk Service centrum

Wil je graag deelnemen aan de oudercommissie van de vestiging van jouw kind? Kijk dan hier.

Klanttevredenheid

Bij KinderRijk horen we graag hoe ouders denken over de opvang die wij bieden. Om de klanttevredenheid doorlopend te kunnen meten hebben we er voor gekozen om in 2017 over te stappen van het reguliere, tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek naar een continu onderzoek. De resultaten van het laatste reguliere klanttevredenheidsonderzoek van juni 2017 vind je hier. Met het continu onderzoek kunnen we het hele jaar door onze dienstverlening verbeteren en beter inspelen op de behoeften en vragen van ouders. Alle ouders krijgen na aanvang van de opvang, wanneer hun kind een of meerdere jaren geplaatst is en na beëindiging van de opvang een uitnodiging om deel te nemen aan het continu onderzoek. Zo kunnen ouders ons doorlopend meenemen op hun ‘reis’ door de opvang van KinderRijk.