Algemene voorwaarden

KinderRijk is als lid van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang verplicht de algemene voorwaarden van de branche toe te passen. Je kunt de algemene voorwaarden Kinderopvang hier bekijken. Voor overeenkomsten uitgestuurd vóór 1 maart 2023 zijn daarnaast de KinderRijk aanvullende voorwaarden van toepassing.

Wet kinderopvang

De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en financiering van kinderopvang. De wet kent twee hoofddoelstellingen: het waarborgen van een toereikende kwaliteit en het waarborgen van de toegankelijkheid van de kinderopvang.

De overheid heeft minimum kwaliteitseisen bij wet vastgelegd. Deze eisen hebben betrekking op de medezeggenschap van ouders via oudercommissies, opleidingseisen aan personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting van de opvanglocaties, de grootte van de groepen en het aantal pedagogisch medewerkers per groep, het pedagogisch beleid en praktijk, en de klachtenregeling voor ouders en ouderinspraak. Het toezicht op de naleving van de wet is neergelegd bij GGD.

Betaling van de opvang

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid in de kosten die ouders maken voor kinderopvang. Ouders kunnen kinderopvangtoeslag krijgen als ze gebruikmaken van een geregistreerd kindercentrum of van een geregistreerde gastouder die is aangesloten bij een geregistreerd gastouderbureau. Aan het recht op kinderopvangtoeslag zijn wel voorwaarden verbonden. De Belastingdienst keert de toeslag uit.

Register kinderopvang

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag, dient een kind te worden opgevangen bij een geregistreerd kindercentrum. Alle vestigingen van KinderRijk zijn geregistreerd en opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Privacy

KinderRijk heeft een privacyreglement. Dit reglement beschrijft onder meer hoe we omgaan met de verwerking van persoonsgegevens, stelt regels voor de verwerking van zorggegevens, voor informatieverstrekking aan de betrokkene en hoe om te gaan met het bewaren van gegevens.

Heb je vragen over bovenstaande informatie? Neem gerust contact op met afdeling Kindplanning via kindplanning@kinderrijk.nl of telefoonnummer 020 426 08 66.

Je kunt hiervoor ook contact opnemen met onze Coördinator Gegevensbescherming (FG) via privacy@kinderrijk.nl of het telefoonnummer 020 426 08 54.