Algemene voorwaarden

KinderRijk is als lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang verplicht de algemene voorwaarden van de branche toe te passen. Bekijk de algemene voorwaarden Kinderopvang 2017. Daarnaast hanteert KinderRijk aanvullende voorwaarden.

Privacy

In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens kent KinderRijk een privacyreglement. Dit reglement beschrijft onder meer hoe we omgaan met de verwerking van persoonsgegevens, stelt regels voor de verwerking van zorggegevens, voor informatieverstrekking aan de betrokkene en hoe om te gaan met het bewaren van gegevens.

Vestigingsafspraken

Op de vestigen hebben wij verschillende afspraken. Bekijk hier de afspraken voor het kinderdagopvang en halve dag opvang en hier de afspraken voor de buitenschoolse opvang.

Plaatsingsbeleid

KinderRijk hanteert een bepaald plaatsingsbeleid. Meer weten?

Wet kinderopvang

De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en financiering van kinderopvang. De wet kent twee hoofddoelstellingen: het waarborgen van een toereikende kwaliteit en het waarborgen van de toegankelijkheid van de kinderopvang.

De overheid heeft minimum kwaliteitseisen bij wet vastgelegd. Deze eisen hebben betrekking op de medezeggenschap van ouders via oudercommissie, opleidingseisen aan personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting van de opvanglocaties, de grootte van de groepen en het aantal pedagogisch medewerkers per groep, het pedagogisch beleid en praktijk, en de klachtenregeling voor ouders en ouderinspraak. Meer weten?