Nieuws

Jaarverslag 2016 Raad van Toezicht

De positieve ontwikkeling in de vraag naar kinderopvang zette zich voort in 2016. Naast een stijging van de vraag naar buitenschoolse opvang trok ook de vraag naar dagopvang licht aan. Het boekjaar 2016 werd met een keurig resultaat afgesloten. En dat is belangrijk om te kunnen blijven investeren in de kwaliteit van de organisatie. De RvT heeft in mei 2017 dan ook zijn goedkeuring gegeven op de jaarrekening en het jaarverslag 2016.

De Raad van Toezicht vergaderde in 2016 7 keer. Hij zag er op toe dat KinderRijk een goed en gezond financieel beleid voerde, zonder daarbij in te boeten op (pedagogische) kwaliteit. En KinderRijk bracht weer prachtige momenten voor kinderen tot stand. Zo werden tijdens de zomervakantie heel diverse en uitdagende activiteiten aangeboden. Maar er waren ook activiteiten voor kinderen én hun ouders, zoals het kinderconcert “Aladdin’s suite” in samenwerking met het VU-orkest. Voor ouders waren er in 2016 leerzame thema-avonden met boeiende sprekers zoals “buitenspelen met je baby” en “mediawijsheid”.

Met de titel “Fit for the future” stelde KinderRijk haar meerjarenbeleid voor 2017-2020 vast. Dit breed gedragen plan kwam tot stand met input van niet alleen de Raad van Toezicht, maar ook de ondernemingsraad, de ouderraad, oudercommissies en medewerkers van KinderRijk.

Intensivering van de samenwerking met het onderwijs, onze partners voor primair onderwijs in Amstelveen en Amsterdam, neemt in dit meerjarenbeleid een belangrijke plaats in. In 2016 werd al een herzien convenant met onderwijsgroep Amstelwijs getekend, waarin deze intensivering tot uitdrukking komt.

Er werd hard gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van de organisatie. Naast veranderingen en innovatie op diverse onderdelen van de bedrijfsvoering, keek de Raad van Toezicht nauwgezet mee met de planvorming van de in het najaar 2016 aangekondigde reorganisatie van het management en het Service centrum. Ook de wijziging in de B.V. structuur per 1 januari 2017 en de daarmee gepaard gaande wijzigingen in de statuten waren onderwerp van gesprek met de bestuurder.

Tegen het eind van het jaar vertrok bestuurder Bart Elenga, waarna de Raad van Toezicht voorzag in spoedige tijdelijke invulling van zijn positie met interim bestuurder Anneke Bouwmeester*.

Ook de samenstelling van de Raad van Toezicht wijzigde. In het voorjaar van 2016 startte, op voordracht van de ondernemingsraad, Willeke Briedé als toezichthouder met het aandachtsgebied ‘pedagogiek en kwaliteit’. Op voordracht van de ouderraad trad Marc Spuijbroek eind 2016 toe tot de Raad van Toezicht. Marc heeft aandachtsgebied ‘juridisch en klantbelangen’ in zijn portefeuille. Marc was in het verleden klant en ouderraadslid bij KinderRijk.

 

De RvT vindt het een voorrecht toezicht te mogen houden op een kinderopvangorganisatie met ambities en hoge kwaliteit. De Raad gaat dan ook met vertrouwen de toekomst in.

 

Tonny Triezenberg

Voorzitter Raad van Toezicht

 

* Intussen is de vacature vervuld per 1 juni 2017 met Muriëlle Springer.