Meer informatie: Kwaliteit en veiligheid

Veiligheid op de groep

4 ogen/oren-principe

Het zogenaamde ‘4-ogen/oren-principe’ houdt in dat een pedagogisch medewerker in principe nooit alleen is met één of meerdere kinderen, zonder dat iemand hem of haar kan zien en/of horen. Daarnaast zijn vrijwel al onze locaties transparant en met veel doorkijkjes en glas. Dit maakt dat er goed zicht is op de eigen groep, de buurgroep en de toiletruimte. Bovendien staan de deuren altijd open tijdens pauzetijd en zijn in de slaapkamers babyfoons aanwezig. Als een slaapkamer niet grenst aan de groepsruimte, is er een monitor aanwezig. In iedere pedagogische werkwijze staat omschreven hoe op die specifieke locatie het 4-ogen/oren-principe wordt vormgegeven.

Selectie en screening nieuwe medewerkers

Elke nieuwe medewerker (inclusief oproepkrachten) screenen we uitgebreid. We houden minimaal twee gesprekken met sollicitanten en houden een referentiecontrole bij twee organisaties. Voor zover mogelijk vragen we ook referenties op bij stagiairs.
In het arbeidsvoorwaardengesprek nemen we de gedragscode en de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling door en nieuwe medewerkers tekenen ervoor dat zij zich hiernaar zullen gedragen. Een geldige Verklaring omtrent Gedrag (VOG) is verplicht om aan het werk te kunnen gaan bij KinderRijk, waarna een continue screening plaatsvindt.

Meten en borgen

NCKO kwaliteitsmonitor

Ook meten we elke drie jaar de pedagogische kwaliteit op de kinderdagopvang en de BSO met de NCKO kwaliteitsmonitor, een wetenschappelijk instrument om het pedagogisch handelen van medewerkers te onderzoeken. Met de resultaten hiervan blijven we de kwaliteit van onze opvang verbeteren.

Scholing en deskundigheidsbevordering

Alle locatiemanagers bij KinderRijk zijn hbo-geschoold, en vrijwel allen hebben een pedagogische achtergrond. Zij begeleiden en coachen de medewerkers op de vestigingen, bijvoorbeeld door video/interactie-begeleiding.
Daarnaast kennen we een uitgebreid scholingsprogramma voor alle medewerkers waarin pedagogiek, veiligheid, interactievaardigheden, communicatie, observatie en de ontwikkeling van kinderen centraal staan.

Klanttevredenheidsonderzoek

De tevredenheid van ouders vinden we een belangrijke graadmeter als het gaat om kwaliteit. We houden daarom regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken. Deze gaan over de opvang, maar ook over onderwerpen als de pedagogische kwaliteit, de communicatie van onze medewerkers, locatiemanagers, informatievoorziening etc.
Je ontvangt dan per e-mail een uitnodiging om mee te doen aan een onderzoek. Het invullen van de online vragenlijst duurt doorgaans zo’n vijf minuten. Na afronding van een onderzoek vind je de uitkomsten terug op de website.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Onze medewerkers gaven in een tevredenheidsonderzoek in 2014 rapportcijfers aan hun leidinggevende, het beleid en de strategie van de organisatie en KinderRijk als werkgever. Met het totaal rapportcijfer dat hieruit naar voren kwam, een 7,5, plaatsen we ons bij de top 25% van de branche.

Jaarlijkse risicomonitor

De risicomonitor is een instrument dat de veiligheid en gezondheid van de kinderen en onze medewerkers meet. Met dit instrument voeren we jaarlijks risico-inventarisaties uit op alle locaties op het gebied van Arbo, Veiligheid en Gezondheid, op basis waarvan we actieplannen opzetten en daarover rapporteren.

Klachten en signalen

KinderRijk gaat zorgvuldig om met haar klanten: kinderen, ouders en bedrijven. Lees hier meer over onze klachtenprocedure.

Convenant en kwaliteit

De Wet kinderopvang beperkt zich tot algemene kwaliteitseisen aan de kinderopvang. Daarom hebben Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) gezamenlijk aanvullende afspraken gemaakt in een convenant over de kwaliteit van kinderopvang.

Personal visit?

  • Privacy

    We record your contact details, such as name, telephone number and e-mail address, in order to register your application and contact you. These personal data are not shared with parties outside KinderRijk. We store this data for a maximum of 1 year. For more information about how we handle personal data, we refer you to our privacy policy at kinderrijk.nl/privacy.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.