Raad van Bestuur (RvB)

De Raad van Bestuur (RvB) zet de strategische lijnen uit en draagt inhoudelijk en financieel eindverantwoordelijkheid voor KinderRijk. De RvB neemt besluiten namens de werkmaatschappijen (KinderRijk Dagopvang en KinderRijk Buitenschoolse opvang) en vertegenwoordigt deze jegens derden. Een aantal besluiten heeft vooraf de goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht (RvT).

De RvB wordt vertegenwoordigd door directeur/bestuurder Anja Hol. De RvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, de ondernemingsraad en de centrale ouderraad.

De bevoegdheden van de RvB zijn ook vastgelegd in een Reglement dat verwoordt welke besluiten vooraf dan wel achteraf ter verantwoording aan de toezichthouders moeten worden voorgelegd. Daarnaast is wettelijk verankerd en via de CAO vastgesteld welke besluiten inspraak dan wel advies behoeven van de ondernemingsraad c.q. de centrale ouderraad.

Personal visit?

  • Preferred location

  • Privacy

    We record your contact details, such as name, telephone number and e-mail address, in order to register your application and contact you. These personal data are not shared with parties outside KinderRijk. We store this data for a maximum of 1 year. For more information about how we handle personal data, we refer you to our privacy policy at kinderrijk.nl/privacy.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.