Raad van Bestuur (RvB)

De Raad van Bestuur (RvB) zet de strategische lijnen uit en draagt inhoudelijk en financieel eindverantwoordelijkheid voor KinderRijk. De RvB neemt besluiten namens de werkmaatschappijen (KinderRijk Dagopvang en KinderRijk Buitenschoolse opvang) en vertegenwoordigt deze jegens derden. Een aantal besluiten heeft vooraf de goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht (RvT).

De RvB wordt vertegenwoordigd door directeur/bestuurder Muriëlle Springer. De RvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, de ondernemingsraad en de centrale ouderraad.

De bevoegdheden van de RvB zijn ook vastgelegd in een Reglement dat verwoordt welke besluiten vooraf dan wel achteraf ter verantwoording aan de toezichthouders moeten worden voorgelegd. Daarnaast is wettelijk verankerd en via de CAO vastgesteld welke besluiten inspraak dan wel advies behoeven van de ondernemingsraad c.q. de centrale ouderraad.

Personal visit?

  • Preferred location

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.